13.10.2017.
Općinsko vijeće Centar raspravljalo o problemu klizišta
U četvrtak, 12. oktobra 2017. godine Općinsko vijeće Centar Sarajevo je održalo 4. tematsku sjednicu, a na dnevnom redu je bila problematika klizišta na području ove gradske općine. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u svom uvodnom obraćanju istakao da je ovo jedna od najvažnijih tematskih sjednica imajući u vidu da su klizišta veliki problem koji može ugroziti sigurnost građana i imovine, a ujedno su i veliki ometač u investicionom ciklusu. Iako su klizišta u nadležnosti Kantona Sarajevo, odnosno Zavoda za izgradnju i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar godinama značajnim budžetskim sredstvima finansira njihovu sanaciju, a efekti nisu u srazmjeri sa uloženim sredstvima. Kad je riječ o zonama visokog rizika načelnik Ajnadžić je kazao da klizište na Ciglanama u Ulici Hakije Kulenovića zahtijeva hitno poduzimanje mjera, zbog čega je Općinski štab civilne zaštite u stalnom vanrednom zasjedanju, a održan je i sastanak sa Savjetom Mjesne zajednice ''Ciglane-Gorica''.

 

-Ovom tematskom sjednicom želimo mobilizirati sve odgovorne, prije svega nadležne kantonalne institucije, da se aktivno uključe u rješavanje ovog veoma ozbiljnog problema. Općina je putem Štaba civilne zaštite pokrenula aktivnosti i angažovala eminentne stručnjake za izradu plana mjera i aktivnosti za sanaciju klizišta na Ciglanama. Kao jedna od hitnih mjera predložena je izmjena režima saobraćaja u Ulici Hakije Kulenovića koju smo prije mjesec dana tražili od kantonalnog Ministarstva saobraćaja, ali još uvijek nismo dobili odgovor, rekao je Ajnadžić.

 

O stanju klizišta na području općine Centar, njihovim uzrocima i pojavama te saniranju i održavanju govorio je koordinator sanacije klizišta Fuad Babić iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Istaknuto je da je na području Kantona Sarajevo registrovano 873 klizišta, od kojih 157 na općini Centar koja pričinjavaju velike materijalne štete, ugrožavaju sigurnost građana i predstavljaju limitirajući faktor u prostornom razvoju Općine. Razlozi povećanja broja klizišta u urbanim sredinama su bespravna gradnja i katastrofalna situacija na vodovodnim i kanalizacionim sistemima, dok je u samo 2-3% slučajeva pojava klizišta uzrokovana prirodnim fenomenima.

 

Na području Centra od 2000. godine sanirano je 66 klizišta, među kojima su veliki projekti kao što su Dalmatinska, Soukbunar, Trebevićka, Urijan Dedina, Mrakuša, Pećina, Kaptol, Pruščakova, Veliki park, Alipašina, Višnjik, Antuna Hangija, Podgaj-Tekija, Stolačka i drugi. Općina Centar je za sanaciju, održavanje i monitoring klizišta, kao i izradu projektne dokumentacije utrošila 12.365,750 konvertibilnih maraka.

 

Analize evidentiranih klizišta na području središnje sarajevske općine pokazuju da je najteža situacija u padinskim dijelovima gdje je prisutna bespravna gradnja bez ikakve planske dokumentacije i prethodnih geotehničkih istraživanja, kao i katastrofalno stanje ili nepostojanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

 

 

U nastavku tematske sjednice prof. dr. Emir Mašnić je govorio o problemu pojave klizišta na lokalitetu naselja Ciglane (ulice Hakije Kulenovića, Husrefa Redžića, Antuna Hangija i dijelom Dajanli Ibrahimbega). Mašnić je naglasio da nakon uvida na terenu slijede preciznija snimanja stanja i kompletna studija, a zajedno sa prof. dr. Zlatkom Langofom predložio je i plan narednih aktivnosti kako bi se pristupilo izradi projekta sanacije.

 

O monitoringu saniranih klizišta na Soukbunaru za koje je Općina Centar utrošila oko sedam miliona konvertibilnih maraka, vijećnike je informisao predstavnik sarajevske firme ''Winner Project''. U protekloj godini vršen je monitoring koji je pokazao da su na području Soukbunara zabilježena pomjeranja tla u jednoj zoni, dok ih nije bilo u preostale dvije zone. Stoga je zaključeno da se monitoring nastavi i sljedeću godinu dana na širem području Soukbunara. Kad je riječ o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na tom području, usvojen je zaključak da se, nakon rezultata monitoringa, procesu legalizacije pristupi oprezno i u skladu sa zakonom i realnim mogućnostima, a prihvaćen je prijedlog Savjeta MZ ''Soukbunar'' da se uđe u javnu raspravu o donošenju regulacionog plana za to područje.

 

Nakon uvodnih izlaganja vođena je rasprava u kojoj su općinski vijećnici postavljali brojna pitanja u vezi sa klizištima na Soukbunaru, Ciglanama, Višnjiku, bespravnoj gradnji i legalizaciji objekata. Uputili su i više prijedloga, kao što su donošenje strategije upravljanja klizištima, izmjena ili donošenje novog Zakona o klizištima, korištenje za sanaciju klizišta finansijskih sredstava kantonalnog Fonda za legalizaciju...

 

Na kraju rasprave usvojen je i set zaključaka koje je predložio općinski načelnik zajedno sa dopunama koje su predložili vijećnici. Prije svega zatraženo je od svih nadležnih subjekata (kantonalnih ministarstava, zavoda i komunalnih javnih preduzeća te civilne zaštite) što hitnije poduzimanje mjera i aktivnosti na sanaciji klizišta na Ciglanama. Ujedno Općinsko vijeće izražava nezadovoljstvo sporom reakcijom Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na zahtjev Općinskog štaba civilne zaštite za izmjenu režima saobraćaja u Ulici Hakije Kulenovića. Zatraženo je od Zavoda za izgradnju i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da, s obzirom na stanje klizišta na općini Centar, aktivno ''igraju'' zakonom definiranu ulogu kad su u pitanju klizišta. Također je zaključeno da se o ovoj temi organizira sastanak načelnika četiri gradske općine sa gradonačelnikom Sarajeva kako bi se donijele mjere i aktivnosti u korist lokalne zajednice. Data je i podrška prijedlogu za održavanje stručnog skupa na temu klizišta.

 

Naloženo je Štabu civilne zaštite da bude i dalje u stalnom vanrednom zasjedanju te da se nastavi poduzimanje hitnih mjera za stabilizaciju i sanaciju klizišta na Ciglanama, Soukbunaru i drugih aktivnih klizišta, te da uvodi savremene tehničke pretpostavke za bolje praćenje stanja klizišta.

 


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.