31.10.2017.
Nastavljena 16. sjednica Općinskog vijeća Centar
U ponedjeljak, 30. oktobra 2017. godine nastavljena je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo, čiji je prvi dio održan 26. oktobra. Zasjedanje je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

 

Voda sa rezervoara Nahorevska brda u početnom periodu bez naknade

Imajući u vidu skori završetak velikog općinskog projekta izgradnje vodovoda za naselja Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o korištenju pitke vode bez naknade sa rezervoara Nahorevska brda u prva tri mjeseca u periodu isprobavanja novog vodovoda. Ukoliko se u tom periodu ne izabere pravno lice za isporuku, obračun i naplatu vode, kao i održavanje, zaštitu i nadzor vodovodnog sistema, ovaj rok se može produžiti najduže još tri mjeseca. Nakon toga, domaćinstvima koja koriste vodu iz rezervoara Nahorevska brda naknada će se obračunavati u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o cijeni usluge vodosnabdijevanja.

 

Usvojen je prijedlog da se u početnom periodu potpiše ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koji će biti zadužen za kontrolu zdravstvene ispravnosti pitke vode iz novoizgrađenog vodovoda Nahorevo. Bilo je i prijedloga da se ponovo pokuša dogovoriti sa KJKP Vodovod i kanalizacija da preuzme upravljanje ovim vodovodom, iako je on od lokalnog značaja.

 

Načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je naglasio da je ključno da se ovaj izuzetno značajan projekt, vrijedan dva miliona maraka, privodi kraju.

-Izgrađeno je šest kilometara glavnog transportnog voda i 16 kilometara sekundarnog do stambenih objekata i već je priključeno 130 domaćinstava, a preostali radovi trebalo bi da budu završeni do 25. novembra, rekao je Ajnadžić i dodao da je u planu nastavak izgradnje još 2,7 kilometara u idućoj godini.

 

Izmjene RP radi izgradnje saobraćajnice do naselja Vrtovi sunca

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Koševo'' – lokalitet Vrtovi sunca, po skraćenom postupku, u cilju stvaranja planskog preduvjeta za uspostavljanje saobraćajne veze između naselja Vrtovi sunca i Ulice Hamida Beširevića, na osnovu iskazanog interesa stanovnika tog mjesnog područja. Površina obuhvata plana iznosi 0,8 hektara. U smjernicama za izmjene i dopune ovog planskog dokumenta, za što je zadužen Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, navedeno je da treba preispitati postojeću trasu, odnosno razmotriti mogućnost za novu trasu saobraćajnice i izgradnju kružnog toka, a ostatak zemljišta planirati kao uređenu zelenu površinu opremljenu urbanim mobilijarom za igru djece.

 

Građevinsko zemljište

Na ovoj sjednici donesena je odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekta kolektivnog stanovanja B3 namijenjenog za tržište u obuhvatu Regulacionog plana ''Podgaj-Tekija''. Riječ je o zemljištu površine 1.084 m2, koje će biti prodato putem javnog nadmetanja – licitacije, a početna cijena iznosi 1.020.390,88 KM.

 

U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje podzemnih kontejnera u Ulici Husrefa Redžića preko puta broja 19, Općinsko vijeće je donijelo rješenje o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta površine 22 m2, uz naknadu od 759 KM/m2, što ukupno iznosi 16.500 KM.

 

Prijedlog odluke o kupovini neizgrađenog zemljišta na lokalitetu Mrkovići za realizaciju općinskog projekta škole u prirodi za učenike osnovnih škola predlagač je na ovoj sjednici povukao na doradu. Prijedlozi rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata nisu dobili podršku većine vijećnika Općinskog vijeća Centar.

 

Novi pravilnici o stipendiranju srednjoškolaca i studenata

Općinsko vijeće je usvojilo dva pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata – za one nadarene sa visokim prosjekom ocjena i za one koji se školuju u otežanim životnim uvjetima. U proteklom periodu stipendije su dodjeljivane u skladu sa pravilnikom koji je omogućavao kandidatima da, pored bodova po osnovu ocjena, mogu ostvariti dodatne bodove i po socijalnim kriterijima, kao što su nizak porodični standard, otežani uvjeti života nastali kao posljedica rata i slično.

 

Kako bi se omogućilo što većem broju nadarenih učenika i studenata, koji svojim zalaganjem i trudom postižu izuzetne rezultate u različitim naučnim oblastima, da dobiju stipendije, usvojen je novi Pravilnik o dodjeljivanju stipendija ''Prof. dr. Husein Kulenović'' nadarenim učenicima i studentima. Prema odredbama pomenutog pravilnika, pravo na stipendiju u iznosu od 80 KM mjesečno imaju srednjoškolci sa prosječnom ocjenom 4,7, a u iznosu 100 KM redovni studenti sa prosjekom ocjena najmanje 9, a usvojen je i prijedlog da se poveća broj bodova za rezultate na međunarodnim takmičenjima.

 

Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju u otežanim uslovima života propisano je da stipendije u istim iznosima kao i oni nadareni mogu dobiti srednjoškolci sa prosjekom ocjena 3,5 i redovni studenti na prosjekom ocjena od najmanje 7, a koji žive u otežanim uvjetima. Pri tome, osim rezultata u učenju, bodovi se dodjeljuju po osnovu niskog porodičnog standarda, otežanih uvjeta života (kao što su djeca bez roditelja, djeca sa invaliditetom i drugo) kao i uvjeta koji su nastali kao posljedica rata (djeca poginulih boraca, djeca čiji su roditelji ratni vojni invalidi 50%, djeca pripadnika Oružanih snaga RBiH itd.), a propisani su i dodatni bodovi za pripadnike romske populacije.

 

U vezi sa vijećničkom inicijativom da se iznos stipendije za studente poveća na 120 KM usvojen je zaključak da se sačini analiza potrebnih finansijskih sredstava iz općinskog budžeta za tu namjenu.

 

Usvojen Akcioni plan za unapređenje položaja Roma

Općinsko vijeće je usvojilo Akcioni plan Općine Centar za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta za period 2017-2010. godine.

 

O značaju donošenja ovog dokumenta uvodne napomene vijećnicima je dao Dervo Sejdić, predstavnik Udruženja Kali Sara - Romski informativni centar i podsjetio da je socijalna inkluzija Roma jedan od presudnih uvjeta za pridruživanje Evropskoj uniji, te da je ''Dekada uključenosti Roma'' obavezala zemlje da ovu problematiku spuste na lokalni nivo kako bi se što konkretnije i efikasnije poboljšao život romske populacije i prekinuo začarani krug siromaštva i njihove socijalne isključenosti. Sejdić je naglasio da je Općina Centar kao lokalna zajednica i do sada pokazala dužnu brigu za romsku populaciju koja živi na njenom području, a takav dobar primjer potvrdila je i usvajanjem Akcionog plana.

 

Ovaj dokument sadrži ciljeve, mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja života i društvenog položaja Roma u lokalnoj zajednici i njihove veće socijalne inkluzije  imajući u vidu da su najugroženija nacionalna manjina u BiH po svim društvenim i socijalnim parametrima.

 

Jedan od osnovnih ciljeva zacrtanih u Akcionom planu je povećanje broja zaposlenih Roma na području općine Centar, uz kreiranje poticajnih programa zapošljavanja, njihovo uključivanje u programe javnih radova u lokalnoj zajednici te podrška programima dokvalifikacije i prekvalifikacije prema potrebama tržišta rada. U oblasti stambenog zbrinjavanja navedene su aktivnosti kao što je izgradnja socijalnih stambenih jedinica za Rome, poboljšanje uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi uključujući i rekonstrukciju objekata, te mapiranje nelegalnih romskih naselja i kuća te izrada planskih programa za legalizaciju ili premještanje na drugu lokaciju romskih stambenih naselja.

 

Kad je riječ o oblasti obrazovanja navedene su aktivnosti koje imaju za cilj uključivanje sve romske djece u sistem predškolskog i obaveznog osnovnog obrazovanja, povećanje broja djece sa završenom srednjom školom, zanatom i fakultetom, kao i edukaciju u cilju eliminisanja diskriminacije u obrazovanju. U oblasti kulture kao ciljevi su zacrtani očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije, a u oblasti sporta uključivanje što većeg broja romske djece uzrasta od pet do 16 godina u organizovane sportske aktivnosti i klubove, uz finansijsku podršku Općine i nevladinog sektora.

 

U domenu zdravstvene zaštite navedene su mjere za unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnika romske populacije gdje je predložena raspodjela interventnih sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite za one koji nemaju to osiguranje, zatim edukacija u cilju podizanja svijesti romske zajednice o pravu na zdravstvenu zaštitu i prevenciji zdravstvenih problema. U oblasti socijalne zaštite navedene su vrste pomoći socijalno ugroženim Romima, uz podršku implementaciji programa zaštite od nasilja u porodici i donošenje Akcionog plana za smanjenje prosjačenja.

 

Izvještaj o rezultatima izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Centar održanih 1. oktobra 2017. godine povučen je i vraćen na doradu općinskoj Komisiji za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Centar, u skladu sa diskusijom koju su vijećnici vodili na ovoj sjednici.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.