UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA

Za školarce iz Centra održane radionice o značaju reciklaže

U okviru projekta „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“, a povodom Svjetskog dana reciklaže, u dvije osnovne škole iz Centra „Hasan Kikić“ i „Hasan Kaimija“ su realizovane radionice pod nazivom „Reciklaža za sve“.

Tokom trajanja radionica učenici ovih škola su zajedno sa svojim nastavnicima izrađivali predmete od ambalažnog otpada. Ovakve radionice su prethodno okončane u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“, „Safvet-beg Bašagić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“.

 

Osim navedenih radionica u okviru pomenutog projekta provodi se kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i e-otpada. Posude za odlaganje ove vrste otpada su postavili partneri u projektu  „EKOPAK“ d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom) i „ZEOS eko-sistem“ d.o.o. (operater za upravljanje e-otpadom). Posude za selektivno prikupljanje su postavljene u pet osnovnih škola na području općine Centar i to: „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“, „Nafija Sarajlić“ i „Alija Nametak“. Kako su naveli organizatori cilj ove kampanje, koja traje do 20. maja 2019. godine, je da kroz aktivizam građana i škola daju doprinos selektivnom prikupljanju ambalažnog i e-otpada, unaprijede svijest i povećaju informiranost građana o zaštiti okoliša. Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) poziva građane sa područja općine Centar da selektivno prikupljeni otpad donesu u jednu od pet osnovnih škola, svaki radni dan u periodu od 9 do 15 sati.

 

Kako je predviđeno tokom trajanja projekta „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“ ovim projektom će biti obuhvaćeno najmanje 500 učenika iz pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, oko 100 građana i članova savjeta sedam mjesnih zajednica Općine Centar: „Koševo II“, „Bardakčije“, „Trg oslobođenja-Centar“, „Ciglane“, „Crni vrh-Gorica“, „Marijin Dvor“ i „Mejtaš-Bjelave“, te članovi Centra za zdravo starenje općine Centar. Cilj projekta je zaštita životne sredine i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam.

 

Na početku projekta je u navedenim osnovnim školama održana radionica pod nazivom „Medijska pedagogija i praksa i način medijske promocije projekta“ gdje je za učenike i nastavnike edukator bio novinar Zoran Ćatić koji ih je učio kako formirati svojevrsne „novinske redakcije“ koje će pratiti razvoj ovog projekta. Također, u okviru ovog projekta planirano je organizovanje predavanja iz speleologije i o prirodnim vrijednostima gdje će učenici pomenutih osnovnih škola  posjetiti zaštićena područja Bijambare i Skakavac.  Projekt „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“ je finansijski podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Europska unija kao i Općina Centar, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).