Održana 57. sjednica Općinskog vijeća Centar

U srijedu, 14. oktobra 2020. godine održana je 57. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Usvojen nacrt budžeta i odluka o izvršavanju budžeta za 2021. godinu

Općinsko vijeće je utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2021. godinu, sa pripadajućom odlukom o izvršavanju i bit će upućeni u javnu raspravu u trajanju 21 dan.

Budžetski prihodi su planirani u visini od 38.000.000 KM. U strukturi rashoda tekući izdaci iznose 24.148.560, a kapitalni izdaci 13.791.440.

 

Politika investiranja raspoloživih budžetskih sredstava u 2021. godini

Općinsko vijeće je usvojilo predloženu Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za 2021. godinu, a koja u skladu sa odredbama federalnog Zakona o investiranju javnih sredstava predviđa oročavanje kod banaka neutrošena budžetska sredstva i po osnovu kamata na oročena sredstva ostvarivanje prihoda u budžet.

 

Na sjednici je utvrđen i Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu i bit će također upućen u javnu raspravu u trajanju 21 dan.

 

Vijeće je podržalo i Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom upisanog u z.k. br. 840, 847 i 1222 KO Sarajevo - Mahala LIV, radi oblikovanja građevinske parcele.

 

Vijećnici su podržali i prijedloge odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar, po osnovu javnog oglašavanja u ulicama: Maršala Tita 54 (dvorište), Nikole Kašikovića 9, Hiseta 1 (visoko prizemlje), Vrazova 2 i 5.

 

Također, vijećnici su podržali Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva u Ulici Vrazova 2.

 

Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park „Betanija“.