Obavijest za korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registra klijenata (RK)

Služba za privredu i lokalno-ekonomski razvoj Općine Centar Sarajevo obavještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2021. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Ove godine, cijeneći epidemiološku situaciju izazvanu koronavirusom, a radi efikasnijeg rada na ovim poslovima, nadležna služba Općine Centar će organizirano pozivati korisnike radi unosa promjena u Registar za svako poljoprivredno gazdinstvo.

 

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 033/562-512.