Lokalni ekonomski razvoj - Business Friendly Certification
Biznis
CILJEVI  OPŠTINE CENTAR SARAJEVO U OBLASTI LOKALNOG  EKONOMSKOG RAZVOJA
promocija integrisanog i sveobuhvatnog pristupa planiranju i upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem sa težištem na sektore sa najvećim potencijalom za brz i održiv rast radnih mjesta;
promocija ekonomskih potencijala i privlačenje novih investicija u ciljane sektore,
razvoj i implementacija projekata u modelu javno privatnog partnerstva, 
kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za preduzetnike i potencijalne investitore u skladu sa međunarodnim standardima,
podržavanje konkurentnih lanaca vrijednosti koji će dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, 
saradnja sa privatnim sektorom i obrazovnim institucijama u organizovanju edukativnih programa sa ciljem razvoja poslovnih vještina koje su u skladu sa potrebama lokalne privrede, 
programiranje kontinuiranih podsticajnih mjera podrške preduzetništvu
u saradnji sa Privrednim savjetom iniciranje procesa restrukturiranja pojedinih sektora i transformacija privrede opštine Centar u pravcu nove urbane ekonomije/ „ekonomije znanja“,  
kontinuirana analiza i razvoj mehanizama za uspješno planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem
 
 
INSTITUCIONALNI OKVIR za planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem
 
OPŠTINSKO VIJEĆE CENTAR iz Statuta
OPŠTINSKI NAČELNIK
PRIVREDNI SAVJET 
Privredni savjet je strateško tijelo koje se uspostavlja pod pokroviteljstvom Opštinskog načelnika i bitno utiče na  kreiranje vizije i osnovnih pravaca strategije lokalnog ekonomskog razvoja. U rad Privrednog savjeta, uključeni su svi relevantni akteri strateškog planiranja, predstavnici javnog i privatnog sektora, akademske zajednice, nevladinih organizacija, donatorske  zajednice i građana koji su zainteresovani za unapređenje lokalnog razvoja. 
ODSJEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ/ LER iz Pravilnika
Odsjek za LER koordinira aktivnosti na izradi strateških planova lokalnog ekonomskog razvoja  i odgovoran je za praćenje implementacije Strategije za LER i sektorskih akcionih planova, pruža servisne informacije preduzetnicima i potencijalnim investitorima. 
   
A/ STRATEŠKO PLANIRANJE
     Aktivnosti:
Analiza 
- ključnih indikatora u sektorima koji su tradicionalno zastupljeni u opštini, ili u sektorima koji se tek pojavljuju
- trendova i procjena razvojnih potencijala postojećih i sektora/vertikala u nastajanju
- konkurencije u postojećim ili sektorima/vertikalama u nastajanju i sposobnost opštine Centar da razvije konkurentnu prednosti u ciljanim tržišnim nišama
- stanja radne snage na tržištu rada 
- tehničke i socijalne  infrastrukture koja može podržati sektorsku konkurentnu prednost 
Kreiranje vizije lokalnog ekonomskog razvoja, utvrđivanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, razvoj programa i utvrđivanje baze projekata u saradnji sa svim akterima planiranja
Koordinacija aktivnosti u pripremi  akcionih planova implementacije strategije razvoja                     
 
B/ PROMOCIJA INVESTICIJA
     Aktivnosti:
Identifikovanje sektora koji imaju potencijal da opštini Centar pruže konkurentnu prednost u privlačenju investicija
Identifikovanje sektorskih vertikalnih niša u kojima opština Centar ima konkurentnu prednost     
Identifikovanje svih ključnih razloga zbog kojih bi jedan investitor trebao doći na područje opštine Centar 
Identifikovanje lokacijskih investicionih prilika
Identifikovanje potencijalnih investitora
Izrada promotivnog materijala
Izrada godišnjeg plana rada na promociji investicionih prilika sa fokusom na konkretne sektore/vertikale i lokacijske investicione prilike
Izrade baze podataka o potencijalnim investitorima sa osnovnim podacima
Kategorizacija potencijalnih investitora                                                                                                                                            
C/  PREDUZETNIČKI SERVIS
     Aktivnosti:
informacije o proceduri registrovanja, pravnih i fizičkih lica, 
informacije o najpovoljnijem obliku registrovanja za obavljanje određene privredne ili uslužne djelatnosti
Organizovanje edukacija o razvoju biznis ideje i izradi biznis plana
Organizovanje edukativnih programa u cilju razvoja poslovnih vještina i prekvalifikacija u skladu sa potrebama lokalne privrede i potencijalnih investitora
informacije o programima podrške postojećim preduzetnicima i start up biznisima ( opštine Centar, vlade Kantona KS, Vlade F BiH, SERDA, JU Zavoda za zapošljavanje KS i F BiH, međunarodnih agencija)
Informacije o kreditnim linijama koje su usmjerene finansiranju malih i srednjih preduzeća, i razvoju poljoprivrede
 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.