Biznis i investicije

 

CILJEVI  OPĆINE CENTAR SARAJEVO U OBLASTI LOKALNOG  EKONOMSKOG RAZVOJA

 

  • promocija integrisanog i sveobuhvatnog pristupa planiranju i upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem sa težištem na sektore sa najvećim potencijalom za brz i održiv rast radnih mjesta;
  • promocija ekonomskih potencijala i privlačenje novih investicija u ciljane sektore,
  • razvoj i implementacija projekata u modelu javno privatnog partnerstva,
  • kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za preduzetnike i potencijalne investitore u skladu sa međunarodnim standardima,
  • podržavanje konkurentnih lanaca vrijednosti koji će dovesti do stvaranja novih radnih mjesta,
  • saradnja sa privatnim sektorom i obrazovnim institucijama u organizovanju edukativnih programa sa ciljem razvoja poslovnih vještina koje su u skladu sa potrebama lokalne privrede,
  • programiranje kontinuiranih podsticajnih mjera podrške preduzetništvu
  • u saradnji sa Privrednim savjetom iniciranje procesa restrukturiranja pojedinih sektora i transformacija privrede opštine Centar u pravcu nove urbane ekonomije/ „ekonomije znanja“,  
  • kontinuirana analiza i razvoj mehanizama za uspješno planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem

 
 
INSTITUCIONALNI OKVIR za planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem
 
•    Opštinsko vijeće Centar  iz Statuta
•    Opštinski načelnik
•    Privredni savjet
•    Odsjek za lokalni ekonomski razvoj / LER
Odsjek za LER koordinira aktivnosti na izradi strateških planova lokalnog ekonomskog razvoja  i odgovoran je za praćenje implementacije Strategije za LER i sektorskih akcionih planova, pruža servisne informacije preduzetnicima i potencijalnim investitorima.
   
 
Strateško planiranje
Promocija investicije
Preduzetnički servis
Projekti EU, USAID, UNDP

Šef Odsjeka za LER: Slomović Predrag

predrag.slomovic@centar.ba;  +387 033 562 347

Datum Dokument
10.04.2019.
Profil općine Centar Sarajevo