Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Poziv za 9.redovnu sjednicu Općinskog vijeća
Usvajanje Zapisnika sa : a) Osme redovne sjednice Općinskog vijeća održane 29.07.2021. godine i b) Druge tematske sjednice Općinskog vijeća održane 16.09.2021. godine.
Vijećnički sat
Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Općine Centar Sarajevo
Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Centar Sarajevo
a) Prijedlog odluke o razrješenju administrativnog sekretara Izborne komisije, b) Prijedlog odluke o izboru administrativnog sekretara Izborne komisije, c) Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog n
Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo nakon provedene procedure javnog oglašavanja, u ulicama: -Alekse Šantića 2, -Hamze Orlović 3-5 , -Kemal begova 21.
Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“ (stambeni objekti u ulici Branilaca Šipa)
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu Općine Centar Sarajevo
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o partnerstvu sa Udruženjem „Generacija“
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku na Nacrt aneksa ugovora o zakupu Stadiona „Asim Ferhatović Hase“
Nacrt odluke o prokopavanju saobraćajnica na području Općine Centar Sarajevo
Prijedlog Rješenja broj: 05/A-31-522/18-1 o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća Centar Sarajevo broj 05/A-31-522/18 od 16.12.2019. godine (u pogledu imena nosioca prava-investitoora)
Prijedlog Rješenja broj: 05/A-27-96/20-1 o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća Centar Sarajevo broj 05/A-27-96/20 od 08.10.2020. godine (u pogledu imena nosioca i obima prava-investitora)
Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za I-VI 2021. godine (Prijedlog) sa prilogom: -Pravni okvir (Zakon o investiranju javnih sredstava, Pravilnik o investiranju javnih sredstava Općine Centar Sarajevo, Politika
Informacija o aktivnostima poduzetim na stvaranju preduslova za izgradnju - I transferzale –projekta čiji je nosilac Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkcija za puteve