Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar
 
 
 
J A V N I P O Z I V
SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE (MSP) ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA

 

[Objava: 23.11.2018.]

 


 

 
 
Tenderska dokumentacija
sistematski ginekološki pregled uposlenica Općine Centar

 

 
 

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OPĆINE CENTAR SARAJEVO

 

[Objava: 31.10.2018.]

 

 


 

 

 
 
KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 
 
 
 
KONKURS
za stipendiranje nadarenih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

Izjava

 

 

[Objava: 23.10.2018.]

 


 

 

JAVNI POZIV

za finansiranje biznisa mladih

 

Obrazac za prijavu

 

[Objava: 18.10.2018.]

 


 

 

 

 
J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava za dodjelu stanova u zakup vlasništvo Općine Centar Sarajevo

 

 

Obrazac prijave

 
Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Izjava 4

Izjava 5

Izjava 6

 

 

 
 

[Objava: 17.10.2018.]

  

 

 

ODLUKA

o proglašenju nagrađenog učesnika Konkursa za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja

"Gradski centar Marijin Dvor " - lokalitet Hastahan

[Objava: 15.10.2018.]

 

 


 

 


 

 
 

PONOVNI  JAVNI  KONKURS

o prodaji stana u vlasništvu Općine Centar Sarajevo

[Objava: 4.10.2018.]

 


 

 

JAVNI POZIV

vlasnicima garaža u sklopu tunela na Ciglanama u ulici Hakije Kulenovića

 

[Objava: 25.9.2018.]

 

 


 


 

JAVNI POZIV

za stručno usavršavanje - obrazovni seminari za potrebe Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

[Objava: 25.9.2018.]

 

 


 

JAVNI OGLAS
ZA PRODAJU POKRETNIH
STVARI/MOTORNIH VOZILA PUTEM LICITACIJE

[Objava: 14.9.2018.]

 


 

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu podsticajnih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta
 

Prijavni obrazac

[Objava: 11.9.2018.]


 

 

J A V N I P O Z I V
poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar Sarajevo
 

 

[Objava: 11.9.2018.]


 

 PONOVNI JAVNI KONKURS

 o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekta u funkciji sporta i rekreacije na uglu ulica Antuna Hangija i Marija Mikulića, u obuhvatu Regulacionog plana „Koševsko brdo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 32/13)

 

 I S P R A V K A
P O N O V N O G   J A V N O G  K O N K U R S A


o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekta u funkciji sporta i rekreacije na uglu ulica Antuna Hangija i Marija Mikulića, u obuhvatu Regulacionog plana
„Koševsko brdo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 32/13)

 

[Objava: 10.9.2018.]

 Odluka o poništavanju postupka za nabavku usluge iznajmljivanja uređaja sa uslugom štampanja, skeniranja i kopiranja
 
[Objava: 5.9.2018.]

 

 
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
„Gradski centar Marijin Dvor“ - lokalitet Hastahana
(Trg Prof.dr.Nijaza Durakovića) 
 

 

Programski zadatak 

Prilozi (250 MB)

[Objava: 30.8.2018.]
[Rok: 8.10.2018.]

JAVNI POZIV
za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima Budžeta Općine Centar namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida
 

Obrazac izjave 

Obrazac biznis plana

[Objava: 24.8.2018.]
[Rok: 24.10.2018.]


JAVNI KONKURS
o prodaji stana u vlasništvu Općine Centar Sarajevo
 
dvosoban stan, Ulica porodice Ribar 45, općina Novo Sarajevo

[Objava: 13.8.2018.]

 

OBRAZAC ZA PRIJEDLOG PROJEKTA IZ OBLASTI SPORTA

 JAVNI OGLAS
ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI/MOTORNIH VOZILA PUTEM LICITACIJE

 

Obrazac za prijavu


 


JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa
 
Općina Centar poziva pravna lica koja se bave pružanjem usluga mjerenja i izrade projektne dokumentacije za neutralisanje štetnih elektromagnetnih zračenja nastalih usljed postojanja trafostanice u zgradi Općine Centar Sarajevo.

 


 


POZIV ZA UPIS NA KURS ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

 

 

Obrazac za prijavu

 

ON LINE
obrazac za prijavu

 [Rok za podnošenje prijava: 03.08.2018.]


 


Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva za općinu Centar Sarajevo

 


Tenderska dokumentacija


za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji ravnog krova stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Antuna Hangije broj 15, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 Tenderska dokumentacija


za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji ravnog krova stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Antuna Hangije broj 17, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci 


JAVNI  POZIV

Za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima  Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih

Obrazac  Biznis plana

 


Izjava

 

 [Datum objave: 18.06.2018.]


 


Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu

 

 

Obrazac 1

Prijedlog za projekte iz oblasti zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu

Obrazac 2

Prijedlog za projekte iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo  za 2019. godinu

 

 

 [Datum objave: 14.06.2018.]

 


 


Javni konkurs
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekta u funkciji sporta i rekreacije na uglu ulica Antuna Hangija i Marija Mikulića, u obuhvatu Regulacionog plana
„Koševsko brdo“,
 

 [Datum objave: 13.06.2018.]

 


 


O G L A S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
na radna mjesta
 

 


JAVNI OGLAS
za prodaju pokretnih stvari / motornog vozila putem licitacije
 

 [Datum objave: 08.06.2018.]

 


 


JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom za javne ustanove
 

 

Zahtjev

 

 [Datum objave: 04.06.2018.]

 


 


JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA
OPĆINE CENTAR SARAJEVO

 [Datum objave: 24.05.2018.]

 


 

 


JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM  I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
 

Nacrt Odluke

 

Zaključak

 

 [Datum objave: 21.05.2018.]


JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom
 [Datum objave: 14.05.2018.]

 


JAVNI POZIV
ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2018. GODINI

 

 

Projektni prijedlog

Pregled budžeta proračuna

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti promocije 

Administrativni podaci

Finansijska identifikaciona tema

Izjava o podobnosti

Lista za ovjeru


Smjernice za aplikante 

 

 [Datum objave: 09.05.2018.]


 

 


JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje privatnih medija sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

 

Prijavni obrazac

 [Datum objave: 04.05.2018.]

 


 

 


Tenderska dokumentacija – za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji temelja stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Bolnička broj 48, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 [Datum objave: 19.4.2018.]

 

 


 


Izmjena javnog  poziva za davanje u zakup prostora za postavljanje dva kopir aparata za potrebe građana Općine Centar Sarajevo.

 [Datum objave: 19.4.2018.]

 


 


Javni poziv za davanje u zakup prostora zapostavljanje dva kopir aparata za potrebe građana Općine Centar Sarajevo

 [Datum objave: 13.4.2018.]

 


 

 


Tenderska dokumentacija
za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji kanalizacione instalacije, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Hasana Sušića broj 11, 13 i 15,  putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 [Datum objave: 10.4.2018.]

 


 

 


Javni poziv za dostavu ponuda
za usluge angažovanja vještaka u svrhu procjene vrijednosti imovine za potrebe Općine Centar

 [Datum objave: 27.3.2018.]

 


 


TENDERSKA DOKUMENTACIJA
–pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za –izvođenje radova nužne popravke na sanaciji kanalizacione cijevi , stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Zaima Šarca broj 45.
 

 [Datum objave: 20.3.2018.]

 


 

 


IZMJENE JAVNOG OGLASA
za imenovanje na upražnjenje pozicije u regularnih organima
 

 [Datum objave: 16.3.2018.]

 


 


JAVNI POZIV
za davanje u zakup prostora zapostavljanje samouslužnih aparataza tople i hladne napitke i snack proizvode za potrebe Općine Centar Sarajevo.
 

 [Datum objave: 14.3.2018.]


 

 

JAVNI  POZIV
za podnošenje prijava – zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka

 

 
 
 
 Obrazac za pojedince povratnike

 [Datum objave: 28.2.2018.]

 


 

 


JAVNI POZIV
za  sufinansiranje izrade termo fasada - utopljavanje  stambenih zgrada za kolektivno stanovanje 

 [Datum objave: 26.2.2018.]

 


 

 

Javni oglas
za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima OC

 

Obrazac za prijavu


 [Datum objave: 23.2.2018.]

 


 

 

 

JAVNI POZIV

organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacima za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta "Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu" (ReLOaD)

 [Datum objave: 20.2.2018.]

   


JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjeva za subvenciju poslodavcima o poticaju zapošljavanja mladih sa područja Općine Centar Sarajevo

 

 

Pravilnik

 

[Datum objave: 14.2.2018.]

 


 


ANKETNI UPITNIK

 

[Datum objave: 12.2.2018.]

 


 

 

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom

 

[Datum objave: 12.2.2018.] 

 


Javni poziv za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na prometa nekretnina za mlade sredstvima Budžeta Općine Centar za 2018. godinu

 

Obrazac za prijavu

 

[Datum objave: 8.2.2018.]

 

 


 

 


Poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih i hotelskih usluga za potrebe Općine Centar Sarajevo u toku 2018. godine 
[Datum objave: 2.2.2018.]


 
 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.