Općinske službe

 

Sekretar Općine

Sekretar Općine: Jasna BEBA


Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 368 
E: jasmina.fazlic@centar.ba

Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO
T:  + 387 33 562 323
E:  amela.landzo@centar.ba

Služba za registar, upravljenje imovinom i katastar nekretnina
Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 356 
E:  belma.basovic@centar.ba

Služba za finasije, privredu i LER
Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba

Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

Služba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO  
T: + 387 33 562 308
E: mirsada.lingo@centar.ba

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje 
Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 405
E: samir.sehovic@centar.ba

Inspektorat
Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:   +387 33 562 326
M:  +387 61 488 842
E: inspekcija@centar.ba

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Lejla ŠIPUR
T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba