Pitanja i odgovori
Često postavljena pitanja vezana za rad Općine Centar, nadležnosti, službi...
Na koji način se mogu dobiti izvodi iz matičnih knjiga na kućnu adresu?
Potrebno je putem pošte dostaviti pimeni zahtjev sa naznakom koji su izvodi potrebni, za koga sa svim ličnim podacima (ime, prezime, datum rođenja, ime oca), na koju adresu je potrebno dostaviti izvode, kao i novčana sredstva u iznosu od 4 KM po izvodu.
 

 
Da li se taksa za izvode može platiti u eurima ili drugoj valuti?
Ne može jer je zvanična valuta Bosne i Hercegovine konvertibilna marka, do koje se može doći u svim mjenjačnicama.


 
Kako se može izvršiti promjena prezimena nakon vjenčanja u inostranstvu?
Potrebno je izvršiti naknadni upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih u općini u kojoj je jedan od bračnih partnera imao posljednje prebivalište u Bosni i Hercegovini.


 
Na koji način se vrši promjena ličnog imena i gdje?
Promjena ličnog imena se vrši podnošenjem zahtjeva za promjenu ličnog imena nadležnoj  policijskoj upravi, a to je policijska uprava u mjestu posljednjeg prebivališta osobe.


 
Kako se vrši ispravka ili dopuna podataka u matičnim knjigama?
Podnošenjem zahtjeva za ispravku ili dopunu podataka u matičnim knjigama i to policijskoj upravi na čijem poručju se vodi matična knjiga u kojoj treba izvršiti ispravku ili dopunu podataka.


 
Na koji način je moguće provesti sudske presude stranih sudskih organa?
Podnošenjem Zahtjeva za priznanje odluke stranog sudskog organa Kantonalnom sudu Sarajevo, a zatim dostavljanjem iste matičnom uredu.


 
Da li se u općini može izvršiti legalizacija potpisa za poslove vezane za nekretnine (ugovori, punomoći, izjave)?
Ne može jer je Zakonom o notarima propisano da svi poslovi koji se tiču nekretnina zahtjevaju notarsku obradu.


 
Da li se može izvršiti legalizacija potpisa sa ličnom kartom a bez prisustva osobe čiji se potpis legalizuje?
Ne može, obavezno je prisustvo osobe čiji se potpis legalizuje.


 
Da li se može izvršiti ovjera fotokopije dokumenta bez originalnog primjerka?
Ne može neophodno je da se izvrši uvid u original dokumenta.


 
Kako se vrši ovjera dokumenata na stranom jeziku?
Da bi se izvršila ovjera dokumenta na stranom jeziku potrebno je da sudski tumač uporedi kopiju i original dokumenta.


 
Ko može ostvariti pravo dječiji dodatak?
Pravo na redovni dječji dodatak mogu ostvariti porodice čija ukupna primanja po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 114,00 KM i u kojim niko od članova zajedničkog domaćinstva nije vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost, vlasnik je ili posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.
Pravo na uvećani dječji dodatak bez obzira na imovinski cenzus pripada djetetu bez oba i jednog roditelja, porodici koja ima dijete ometano u fizičkom  ili psihičkom razvoju, porodici kojoj su oba ili jedan roditelj invalidi, djeci oboljeloj od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakija i djeci korisnika stalne novčane pomoći.


 
Ko može  ostvariti pravo na  naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta?

Naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta mogu ostvariti osobe koje imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, a ukoliko nemaju prebivalište ili boravište najmanje godinu navedeno pravo ostvaruju pod uslovom da imaju status raseljene osobe – prognanika.
 

 
Ko može ostvariti novčanu pomoć za vrijeme trudnoče i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu?

Porodilja koja nije u radnom odnosu kao i porodilja koja se nalazi na redovnom školovanju ostvaruje novčanu pomoć pod uvjetom da ona ili bračni drug imaju prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo, a ukoliko nemaju prebivalište ili boravište najmanje godinu navedeno pravo ostvaruju pod uslovom da imaju status raseljene osobe – prognanika.
Ko može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu?
Pravo na zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti; djeca korisnika dječjeg dodatka do 15. godina starosti,
civilne žrtve rate i članovi porodice civilne žrtve rata, raseljene osobe prognanici kojima je priznat status raseljene osobe, osobe preko 65-godina starosti, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.


 
Ko može ostvariti pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo?
Pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo mogu ostvariti djeca zaposlenih roditelja ili čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi redovan student, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35% prosječne plaće pod uvjetom da ispunjava ostale kriterije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.


 
Ko se smatra Civilnom žrtvom rata?
Civilna žrtva rata je lice kod kojeg je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, uslijed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak i pogibiju tog lica.
Posebnom kategorijom civilnih žrtava rata smatraju se lica koja su preživjela seksualno zlostavljanje i silovanje.


 
Građenje ?
 • odobrenje za građenje (građevinska dozvola), kao upravni akt – rješenje, se ne naplaćuje, izuzev takse za ovjeru projekta.
 • Rok za rješavanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, je 60 dana.
 • Rok za donošenje rješenja o odobrenje za građenje je  30 dana od dana prijema zahtjeva, u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o prostornom uređenju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/05) ukoliko je priložena dokumentacija uz zahtjev potpuna.
 • U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, koji prethodi postupku izdavanja odobrenja za građenje, definiše se obaveza plaćanja troškova rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, što su posebni upravni postupci, nakon izdavanja urbanističke saglasnosti.
 • Obračun troškova rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta vrši se u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH (”Službene novine FBiH”, broj 67/05), Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), Odluke o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu Općine Centar Sarajevo (”Službene novine KS”, broj 27/03, 24/04,24/05 i 12/06) i Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Centar Sarajevo u 2005.godini (”Službene novine KS”, broj 13/06).
 • Visina rente ovisi od zone građevinskog zemljišta. Troškovi rente obračunavaju se množenjem korisne površine planiranog objekta i utvrđene cijene za određenu zonu. (orijentacije radi, visina rente po m2 korisne površine planirane građevine iznosi 57,71KM/m2 za I zonu gradskog građevinskog zemljišta , za III i IV zonu gradskog građevinskog zemljišta -područje prostornog obuhvata R.P. poslovne zone ”Šip”,  38,47KM/m2 i 28,85KM/m2, a za VI zonu 9,62KM/m2 )
 • Naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta obuhvata stvarne troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta.(Član 63. Zakona o prostornom uređenju "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05).
 • Investitor neće snositi troškove uređenja zemljišta za radove koje sam izvrši na pripadajućoj parceli, na osnovu uvjeta iz urbanističke saglasnosti.
 • I u slučaju uređenja zemljišta o trošku investitora, nadležna služba obračunava troškove uređenja zemljišta u skladu sa Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta ili prema uvjetima javnih preduzeća, komunalnih preduzeća, Ministarstva prometa i komunikacija i drugim uvjetima iz čl. 59. i 60. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine KS“, broj 7/05) koji se umanjuju potpuno ili djelimično za iznos radova koje investitor izvrši o svom trošku
 • Troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta obračunavaju se na osnovu Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta, a prema jedinici površine objekta za čiju izgradnju je izdata urbanistička saglasnost.
 • Ukoliko Program uređenja nije donešen, obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta vrši se na osnovu uvjeta i cijene utvrđene u saglasnostima javnih preduzeća ili na osnovu prosječne cijene opremanja koja iznosi 150KM/m2 množenjem sa procentom učešća pripremnih radova, ovisno o konkretnom slučaju. Imajući u vidu niz faktora koji utječu na obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, nismo u mogućnosti na osnovu dostavljenih informacija dati Vam orijentacione troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.
 • Saglasnosti javnih preduzeća propisane u urbanističkoj saglasnosti pribavljate u vlastitoj režiji.
Ukoliko se vaše pitanje odnosi na lokalitet prostornog obuhvata Regulacionog plana poslovne zone ”Šip” (pojašnjenja radi- prostor oko objekta ”SAM-shopa” i stambenih objekata u izgradnji), za koji je donešena Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana poslovne zone ”Šip” (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/05), utvrđen je režim zabrane građenja do donošenja Plana, a najduže do septembra 2006.godine.
Ukoliko provedbena-planska dokumentacija nije donešena za određeni lokalitet, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju na određenom lokalitetu određuju se na osnovu pozitivnog stručnog mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, pribavljenog po službenoj dužnosti, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.
 
Za detaljnije informacije o uslovima gradnje na određenoj lokaciji, možete posjetiti prostorije Općine Centar Sarajevo-Služba za upravu za prostorno uređenje i komunalne poslove i zatražite informaciju o uvjetima gradnje na određenom lokalitetu prema provedbenoj planskoj dokumentaciji, što je ujedno odgovor i na drugi dio Vašeg postavljenog upita.
Za preciznu identifikaciju određene lokacije, potrebno je da posjedujete kopiju katastarskog plana ( koju možete izvaditi u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretinina –Općina Centar).
 

 
Kako ostvariti pravo na novčanu pomoć po osnovu bolesti?
Pravo na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak i njegu i pomoć od strane druge osobe po osnovu bolesti moguće je ostvariti preko Centra za socijalni rad općine na čijem području osoba ima prebivalište. Zahtjev za ostvarivanja nekog od navedenih prava, podnosi se Centru za socijalni rad.Kako izvršiti pretvaranje stambenog u poslovni prostor?
Da bi se izvršilo pretvaranje stambenog prostora u poslovni, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti  za promjenu namjene, Službi za upravu za prostorno uređenje i komunalne poslove općine na čijem se području predmetna nekretnina nalazi (obrazac navedenog zahtjeva za Općinu Centar se može dobiti na Info-pultu).


 
Kako se može upisati staž po osnovu učešća u Armiji BiH iz perioda 1992-1995 i ko je nadležan za upis u radnu knjižicu'
Na osnovu uvjerenja koje izdaje Ministarstvo odbrane, a u kojem je upisan period proveden u OS Armije BiH, upis staža vrši Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje.


 
Kako se može osoba staviti pod starateljstvo?
Prijedlog za oduzimanje poslovne sposobnosti pokreće se na Općinskom sudu, a prijedlog za stavljanje određene osobe pod starateljstvo podnosi se Centru za socijalni rad, koji utvrđuje relevantne činjenice za navedena pitanja. Za staratelja se određuje osoba koja ispunjava Zakonom propisane uslove, bilo da je riječ o srodniku, prijatelju ili uposleniku Centra za socijalni rad koji će se u budućnosti starati o pravima i interesima svog štoćenika.

 1. Na koji način se mogu dobiti izvodi iz matičnih knjiga na kućnu adresu?

 2. Da li se taksa za izvode može platiti u eurima ili drugoj valuti?

 3. Kako se može izvršiti promjena prezimena nakon vjenčanja u inostranstvu?

 4. Na koji način se vrši promjena ličnog imena i gdje?

 5. Kako se vrši ispravka ili dopuna podataka u matičnim knjigama?

 6. Na koji način je moguće provesti sudske presude stranih sudskih organa?

 7. Da li se u općini može izvršiti legalizacija potpisa za poslove vezane za nekretnine (ugovori, punomoći, izjave)?

 8. Da li se može izvršiti legalizacija potpisa sa ličnom kartom a bez prisustva osobe čiji se potpis legalizuje?

 9. Da li se može izvršiti ovjera fotokopije dokumenta bez originalnog primjerka?

 10. Kako se vrši ovjera dokumenata na stranom jeziku?

 11. Ko može ostvariti pravo na dječiji dodatak?

 12. Ko može  ostvariti pravo na  naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta?

 13. Ko može ostvariti novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu?

 14. Ko može ostvariti pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo?

 15. Ko se smatra civilnom žrtvom rata?

 16. Građenje?

 17. Kako ostvariti pravo na novčanu pomoć po osnovu bolesti?

 18. Kako izvršiti pretvaranje stambenog u poslovni prostor?

 19. Kako se može upisati staž po osnovu učešća u Armiji BiH iz perioda 1992-1995 i ko je nadležan za upis u radnu knjižicu?

 20. Kako se može osoba staviti pod starateljstvo?
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.