Prijava korupcije

Građani mogu dostavljati podneske sa indicijama koruptivnog ponašanja, pri čemu je zagarantovana anonimnost prijavitelja eventualnog koruptivnog ponašanja uposlenika ove lokalne zajednice.

Komisija za zaprimanje podnesaka koja će obraditi prijave i proslijediti ih na dalje postupanje Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, te pratiti i analizirati postupanje po podnescima i o tome redovno informisati načelnika.

Komisija može utvrditi prijedlog za odbacivanje podneska kao nedopuštenog ili nepotpunog, a koji će dostaviti općinskom načelniku na razmatranje i odlučivanje.

Svi podaci iz podnesaka, kao i identitet prijavitelja koji nije želio biti anoniman i ostalih lica koja se navode u podnescima obrađivat će se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnih podataka, piše u Pravilniku o postupanju po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja.

Datum Dokument
06.12.2018.
Obrazac za prijavu korupcije