Socijalna zaštita

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Datum Dokument
29.05.2019.
A) Novčana naknada ženi-majci koja je u radnom odnosu, B) ženi majci koja nije u radnom odnosu, C) jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, D) dodatna ishrana za majke dojilje ili prehranu djeteta do šest mjeseci
29.05.2019.
Dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditeta
29.05.2019.
Dodatak na djecu
29.05.2019.
Izdavanje i upisi promjena u radne knjizice
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć porodiljama
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć za kupovinu lijekova penzionerima sa područja općine
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć za lica kojima je potrebno plaćanje troškova liječenja u zemlji ili inostranstvu
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebe
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebe za plaćanje troškova smještaja
29.05.2019.
Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu
29.05.2019.
Obnova ostvarenog prava na ličnu invalidninu CŽR
29.05.2019.
Obnova ostvarenog prava na porodičnu invalidninu CŽR
29.05.2019.
Odjava raseljene osobe zbog promjene boravišta prognanika
29.05.2019.
Ortopedski dodatak CŽR
29.05.2019.
Ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
29.05.2019.
Porodična invalidnina na CŽR
29.05.2019.
Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR
29.05.2019.
Prestanak prava na: A) dječiji doplatak; B) novčanu naknadu ženi-majci koja; C) (ni)je u radnom odnosu; D) isplatu prava CŽR; E) status CŽR; F) status raseljene osobe; G) zdravstvenu zaštitu
29.05.2019.
Priznavanje statusa CŽR i priznavanje prava na ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica/ ortopedski dodatak
29.05.2019.
Priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe
29.05.2019.
Stalna novčana pomoć za hljeb i mlijeko za: A) penzionere u stanju socijalne potrebe; B) lica preko 65.godina starosti bez primanja
29.05.2019.
Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
29.05.2019.
Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR
29.05.2019.
Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
29.05.2019.
Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata lica i porodica u stanju socijalne potrebe
29.05.2019.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć putem finansiranja i sufinansiranja troškova
29.05.2019.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nerazvijenim općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka
29.05.2019.
Zdravstvena zaštita za: A) dijete korisnika dječijeg dodatka; B) civilne žrtve rata; C) raseljene osobe; D) osobe starije od 65 godina; E) osobe u stanju socijalne potrebe; F) djecu od rođenja do polaska u školu