Počeo obilazak zgrada i stanova radi usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige

Obavještavamo građane općine Centar Sarajevo da je u toku implementacija projekta ažuriranja podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

U svrhu pripreme upisa stanova i poslovnih prostora u katastar i zemljišne knjige, stručna lica izvođača radova u narednom periodu vršit će obilazak zgrada katastarske Općine Sarajevo VII radi usklađivanja podataka sa stanjem na licu mjesta.

 

Ulice koje podliježu harmonizaciji katastarske Općine Sarajevo VII u kojima se vrši obilazak zgrada su:

 

Vilsonovo šetalište, Mustajbega Fadilpašića, Zmaja od Bosne, Franca Lehara, fra-Anđela Zvizdovića, kralja Tvrtka, Maršala Tita, Turhanija, Tešanjska, Halida Kajtaza, Antuna Hangija, Tešanjska, Marija Mikulića, Livanjska, Omera Stupca, Avde Jabučice, Mice Todorović, Gorica, Crni vrh, Odobašina, Ključka, Mostarska, Kalemova, Kranjčevićeva, Tepebašina, Goruša, Magribija, Hamze Hume, Vrazova, Đoke Mazalića, Augusta Brauna, Dolina, Koste Hermana, Herceg Stjepana, Turhanija, Hiseta, Maglajska, Vrbanja, Antuna Hangija, Dajanli Ibrahim-bega, Husrefa Redžića, Hakije Kulenovića, Prusačka, Muhameda Hadžijahića, Jukićeva, Kamhija Baruha, Kotromanića, Krajiška, Avde Hume, Zuke Džumhura, Valtera Perića i dr. Safeta Mujića.

 

Pozivamo vlasnike ili korisnike etažnih jedinica da se uključe u realizaciju ovog projekta, te da službenim licima pruže tražene podatke, s obzirom da će se bez njihovih dodatnih troškova kod nadležnog organa uspostaviti nova, pouzdanija vlasnička evidencija o etažnim jedinicama.

 

Također, pozivaju se korisnici nekretnina na području ove katastarske općine, ukoliko njihove nekretnine do sada nisu upisane kod nadležnog organa, da se sa potrebnim ispravama jave u katastar Općine Centar Sarajevo radi naknadnog evidentiranja u katastarskom operateru.

 

Općina Centar je jedna od 13 općina, koja je sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko– pravne poslove potpisala sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistemskom usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove zaključila je ugovor o realizaciji projekta sa firmom "BNpro"d.o.o. Sarajevo. Rok za realizaciju ugovora je šest mjeseci nakon čega slijedi postupak zamjene i uspostave Zemljišne knjige koja se provodi u zemljišno knjižnim uredima nadležnih sudova.

 

Cilj usklađivanja podataka o nekretninama i prava na nekretnine iz katastra i zemljišne knjige je da se uspostave ažurne i međusobno povezane katastarske i zemljišnoknjižne baze podataka ili integrirane baze podataka katastra nekretnina, te korištenje tih podataka za povećanje stope registracije nakretnina u urbanim područijima FBiH.

 

Za sve zgrade u kojima postoji jedna ili više etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora izvođač radova je dužan izraditi diobeni plan. U diobenom planu izvođač će identifikovati i grafički prikazati sve etažne jedinice koje se nalaze u posebnom vlasništvu (plan podjele). Nadležni općinski organ će izdati uvjerenje o izvršenom diobenom planu.

 

Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo, moli građane za saradnju i razumijevanje radi što efikasnije realizacije projekta.