Od petka poseban režim rada službi Općine Centar

S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja virusa utvrđenih odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS načelnik dr. Nedžad Ajnadžić donio je odluku o posebnom režimu rada službi Općine Centar Sarajevo sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Odlukom je utvrđeno sljedeće:

 

-sve stranke koje traže uslugu u Matičnom uredu će ulaziti u grupama od po šest ljudi, a pojedinačno na Protokol, dok će ostali građani na svoj red čekati u natkrivenom predulazu u Matični ured

 

-svi koji budu ulazili u Matični ured i prostor Općine će na ulazu od uposlenika dobiti sredstvo kako bi izvršili dezinfekciju ruku prije predaje podnesaka

 

-svim strankama koje budu dolazile u prostorije Općine Centar će elektronskim putem biti izmjerena tjelesna temperatura

 

-radno vrijeme Matičnog ureda će biti do 16 sati

 

-ulazak u prostor Općine Centar, osim Protokola i Matičnog ureda, do daljnjeg neće biti omogućen, osim u hitnim i prioritetnim slučajevima o čemu se stranke mogu informisati putem telefona službi i to:

 

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 368 
E: jasmina.fazlic@centar.ba

 

Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ

T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

 

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO

T:  + 387 33 562 323
E:  amela.landzo@centar.ba

 

Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ

T:  + 387 33 562 356 
E:  belma.basovic@centar.ba
Služba za finasije, privredu i LER
Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba

 

Služba za registar i upravljanje imovinom
Pomoćnik općinskog načelnika:

T:  + 387 33 562 300
E:  @centar.ba 

 

Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba


Služba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasna BEBA 

T: + 387 33 562 477
E: jasna.beba@centar.ba


Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje 
Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 405
E: samir.sehovic@centar.ba


Inspektorat
Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ

T:   +387 33 562 326
Viber: +387 61 936 742
F:  +387 61 488 842
E: inspekcija@centar.ba

 

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ

T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

 

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Lejla ŠIPUR

T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba

 

Ova odluka stupa na snagu u petak 13. marta 2020. godine.