OPĆINA CENTAR RASPISALA JAVNI POZIV

Novčana pomoć penzionerima i licima bez primanja starijim od 65 godina

Sa namjerom da pomogne starijim sugrađanima u stanju socijalne potrebe Općina Centar je izdvojila u budžetu sredstva za jednokratne novčane pomoći. Pored niza mjera koje je poduzela u prethodnom periodu, Općina na ovaj način pokušava dodatno pomoći jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva.

Općina Centar Sarajevo je raspisala Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima i licima bez primanja starijim od 65 godina koji su se u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće našli u stanju socijalne potrebe. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren 30 dana nakon prestanka proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili do utroška planiranih sredstava.


Dakle, Općina Centar je prva lokalna zajednica u BiH koja je nakon usvajanja rebalansa budžeta krenula sa konkretnim mjerama i pomoći usljed krize izazvane koronavirusom.


Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju penzioneri i lica starija od 65 godina koja su se u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće našli u stanju socijalne potrebe pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) da podnosilac zahtjeva na dan proglašenja stanja prirodne nesreće ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo;

b) da je podnosilac zahtjeva stariji od 65 godina;

c) da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice bez primanja;

d) da primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos najniže penzije isplaćene na teritoriji FBiH u mjesecu aprilu tekuće godine (371,77 KM);

e) da se podnosilac zahtjeva ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne nalazi na evidenciji korisnika prava na stalnu novčanu pomoć za kupovinu hljeba i mlijeka putem Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Sarajevo.


Uz prijavu na javni poziv obavezno je dostaviti uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva, prijavu prebivališta za punoljetne članove porodičnog domaćinstva, kućnu listu, dokaz o primanjima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, ček od penzije za mjesec april tekuće godine ili uvjerenje o visini isplaćene penzije u mjesecu aprilu tekuće godine (za penzionere), uvjerenje Federalnog zavoda za PIO da lice starije od 65 godina bez primanja ne ostvaruje pravo na penziju i tekući račun podnosioca zahtjeva.


Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za socijalnu zaštitu, preporučeno putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.


Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-447.