U OVOGODIŠNJEM BUDŽETU OPĆINE CENTAR OBEZBIJEĐENO 356.650 KM

Javni poziv za povećanje energetske efikasnosti

Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar je objavila dva javna poziva namijenjena vlasnicima objekata individualnog stanovanja i etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekata individualnog i kolektivnog stanovanja.

Javni poziv se odnosi na projekte kao što su: izolacija prostora koji se grije ili hladi, zamjena dotrajale ili neefikasne stolarije u prostorijama koje se griju ili hlade, zamjene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim, zamjena neobnovljivih energenata obnovljivim, ugradnja mjernih i regulacionih uređaja, zamjena ili ugradnja efikasnih sistema za grijanje, klimatizaciju ili ventilaciju te druge mjere na poboljšanju energetske efikasnosti.

 

Radi se o projektu sufinansiranja finansijskih sredstava gdje Općina Centar udružuje finansijska sredstva sa vlasnicima individualnih stambenih objekata odnosno etažnim vlasnicima.

 

U javnom pozivu koji je objavljen na web stranici Općine Centar u rubrici „Javni pozivi, konkursi i oglasi“: https://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava, na oglasnoj ploči u Općini Centar, te u dnevnom listu Oslobođenje u izdanju od četvrtka 30. juna 2022. godine je također navedena dokumentacija koju je potrebno dostaviti svakim radnim danom na protokol Općine Centar Sarajevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za javni poziv sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja“ ili putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za stambene i komunalne poslove, ulica Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo.

 

Prijave je moguće podnositi 30 dana od dana objavljivanja javnih poziva.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za stambene i komunalne poslove Općine Centar Sarajevo na broj telefona 033/562–414. Izmjenama i dopunama budžeta Općine Centar za ovu godinu za ovu namjenu je obezbijeđen iznos od 356.650 KM, od čega je 20.000 KM planirano za izradu energetskih audita za objekte kolektivnog stanovanja.