NA OSNOVU ODLUKE I PROGRAMA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA

Započeo projekat postavljanja tipiziranih objekata jednostavnih usluga na javnim površinama

Komunalni inspektori Inspektorata Općine Centar su krajem ove sedmice započeli sa uklanjanjem objekata jednostavnih usluga za uslužne i ugostiteljske djelatnosti iz uže gradske jezgre, čijim vlasnicima je isteklo važenje odobrenja za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama.

Umjesto uklonjenih objekata biće postavljeni novi unificiran urbani mobilijar. Vlasnicima ovih objekata je data mogućnost da od 1. jula ove godine produže odobrenja za privremeno postavljanje objekata na javnim površinama kod nadležne službe Općine Centar, pod uslovom da svoju djelatnost smjeste u nove tipizirane jedinice.

 

Ovo predstavlja prvi korak  u projektu unificiranja objekata jednostavnih usluga i privremene prodajne i uslužne objekte (pokretne naprave, prodajne štandove, kioske, stolove i druge privremene objekte). Tokom dana komunalni inspektori Općine Centar su naložili uklanjanje privremenih objekata iz ulica Gajev trg i Muhameda Kantardžića. Da podsjetimo javnost navedeni projekat se provodi u skladu sa Odlukom i Programom o privremenom korištenju javnih površina na području općine Centar Sarajevo, koje je na prijedlog načelnika Srđana Mandića, usvojilo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 2. juna 2022. godine.

 

Odlukom su utvrđeni posebni kriteriji za postavljanje sadržaja po zonama, uključujući dimenzije i izgled sadržaja koji će se postavljati u tipizirane jedinice. Na ovaj način se želi postići da privremeno postavljeni urbani mobilijar na javnoj površini bude unificiran, te oblikovan u skladu sa estetsko-tehničkim kriterijima koji priliče najužoj urbanoj zoni grada, kao i obuhvatu nacionalnog spomenika BiH u skladu sa Odlukom o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.