Stambeno i Komunalno

Služba za za stambene i komunalne poslove [03]

Obrasci administrativnih postupaka


Pomoćnik općinskog načelnika : 

T: + 387 33 562 424
E:
@centar.ba


* Odsjek za stambene poslove
Šefica odsjeka: Sanela ŠAHINOVIĆ
T:  + 387 33 56

E:  sanela.sahinovic@centar.ba 

* Odsjek za komunalne poslove i infrastrukturu
Šef odsjeka: Mukerema EFENDIĆ
T:  + 387 33 56 24 05
E: mukerema.efendic@centar.ba

 Odsjek za investicije i komunalni razvoj:

PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
U toku cijele godine, na području Kantona Sarajevo je dozvoljeno privremeno korištenje javnih površina za postavljanje sadržaja utvrđenih Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo.
Pravo na privremeno korištenje javnih površina imaju pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Po isteku odobrenja korisnici moraju javnu površinu dovesti u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.
Korisnici javnih površina koji postupaju suprotno odredbama Zakona i rješenju o privremenom korištenju javne površine, gube pravo da koriste javnu površinu u narednih 5 godina.
Korisnici javnih površina koji nisu u cijelosti izmirili naknadu za ranije odobreni period, ne može se ponovo izdati odobrenje za korištenje javne površine, a protiv istih će se pokrenuti postupak za prinudnu naplatu putem suda.
Zahtjevi za postavljanje prodajnih stolova (pokretne tezge) povodom značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma podnose se najranije 30 dana prije nastupanja značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma.
Zahtjevi za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji podnose se najranije 30 dana prije isteka perioda korištenja javne površine.

POSTAVLJANJE  TRANSPARENATA
Odobrenje nije potrebno za postavljanje prigodnog natpisa u izlogu povodom državnih praznika.
Oglašavanje putem transtarenata na javnom mjestu može se vršiti samo povodom državnih i vjerskih praznika i održavanja značajnih manifestacija kulturnog, privrednog, političkog i sportskog karaktera.
Lokacije za postavljanje transparenata za područje Općine Centar utvrđene su Odlukom o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo.
Smrtovnice se postavljaju bez odobrenja nadležnog organa u blizini pogrebnog preduzeća i društava, grobalja, vjerskih ustanova, u naselju gdje je umrli stanovao, odnosno na radnim prostorijama gdje je bio zaposlen.

DODJELA KUĆNOG BROJA

POSTAVLJANJE SKELE I DEPONOVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Za izgradnju građevine koja se vrši po osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje kojim je definisano postavljanje fasadne skele, nije potrebno posebno odobrenje za postavljanje fasadne skele.

PROKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Prokopavanje javnih površina mogu izvoditi firme koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti u periodu od 01. aprila do 01. novembra.
Po izvršenim radovima izvođač je dužan prokopanu površinu dovesti u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.

SJEČA STABLA 

REKLAMNI ZNAKOVI U CESTOVNOM I ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU
U toku cijele godine, na području Kantona Sarajevo je dozvoljeno korištenje cestovnog i zaštitnog cestovnog pojasa za postavljanje reklamnih znakova u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BIH i Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.
Postavljanje reklamnih znakova (do 2m2) u cestovnom pojasu i zaštitnom cestovnom pojasu javnih cesta uključujući i ulice u naseljima i gradovima, vrši se na način i prema uslovima određenim Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.

IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU OBJEKTA/INSTALACIJA U CESTOVNOM I ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU
Saglasnost na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu izdaje se u skladu sa odredbama Zakona o cestama.

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
Zahtjeve za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata  građani podnose Savjetima mjesnih zajednica. Savjeti mjesnih zajednica klasificiraju zahtjeve, utvrđuju liste prioriteta i dostavljaju ih Službi za lokalnu samoupravu koja ih prosljeđuje Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje.
Služba vrši obradu zahtjeva, razmatra mogućnost realizacije u skladu sa planovima prostornog uređenja, mišljenjem nadležnih organa i institucija i programom razvoja, odnosno rekonstrukcije i sanacije javnih komunalnih preduzeća, te utvrđuje prijedlog prioriteta u skladu sa visinom i namjenom sredstava u budžetu Općine.


Odsjek za prostorno planiranje:

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi koji se podnose ovom Odsjeku
- Inicijativa za izmjenu porostorno planske dokumentacije - Smjernice za izradu planske dokumentacije
- Primjedbe, prijedlozi i sugestije na planska rješenja  

Podaci koji se odnose na prostorno plansku dokumentaciju uključujući sve javne pozive, javne uvide, javne rasprave  kao i druge aktivnosti koje podrazumjevaju učešće građana, sadrže tekstualno obrazloženje zahtjeva, kao i katastarske podatke o vlasničkom zemljištu i vlasničkom stanju.