Imovinska i Katastar

Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina [05]

Obrasci administrativnih postupaka: Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 56 24 48
E:  belma.basovic@centar.ba

* Odsjek za imovinsko-pravne poslove
Šefica odsjeka: Munira NOVIĆ 
T:  + 387 33 56 23 95
E:  munira.novic@centar.ba

* Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
Šef odsjeka: Amir MUJAN
T:  + 387 33 56 24 07
E:  amir.mujan@centar.ba


Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, vrši sljedeće poslove:

- izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana;
- rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih poslova i katastra nekretnina;
- učestvuje u izradi strategije razvoja i programiranja razvoja općine i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine;
- učestvuje u izradi budžeta kroz davanje prijedloga;
- stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
- inicira i provodi postupke iz svoje nadležnosti radi upisa stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac prava Općina Centar Sarajevo;
- vrši poslove popisa i evidentiranja građevinskog zemljišta kojim upravlja i raspolaže Općina radi upisa u zemljišnu knjigu općine kao titulara prava vlasništva, a sve u cilju uspostavljanja jedinstvene baze podataka o nekretninama – imovini Općine;
- vrši poslove pripremanja i izrade prijedloga akata Općinskom vijeću za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni;
- vrši poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu planirane gradnje i korištenja općinske imovine kroz realizaciju projekata ekonomskog razvoja općine i povećanja budžetskih prihoda;
- inicira i provodi postupke iz svoje nadležnosti radi upisa javnih i općih dobara;
- vrši poslove pripremanja i izrade prijedloga akata iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće radi kupovine, prodaje i zamjene nekretnina;
- vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela općinskog načelnika i Općinskog vijeća koja su nadležna za poslove iz nadležnosti Službe;
- analizira i priprema prijedloge propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, geodetskih poslova i katastra nekretnina za Općinsko vijeće;
- inicira i učestvuje u izradi propisa iz svoje nadležnosti;
- inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga;
- sprovodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom; 
- provodi postupke utvrđivanja tržišne cijene kao naknade za nekretnine;
- provodi postupak utvrđivanja naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – renta (prema Odluci o građevinskom zemljištu), prati naplatu sredstava i inicira postupak utuživanja sredstava po osnovu neplaćenih naknada za pogodnost - renta (prema Odluci o građevinskom zemljištu);
- provodi postupak eksproprijacije nekretnina;
- provodi postupke upisa nekretnina i prava na nekretninama radi upisa u javne knjige, u postupku privatizacije;
- obavlja stručno-operativne poslove na održavanju premjera i katastra nekretnina;
- vrši kompjutersku obradu podataka i vodi zakonom propisane registre, vrši poslove vještačenja u postupcima iz urbanizma i građenja;
- rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koje je osnovana;
- predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
- učestvuje u pripremi i formulisanju aplikacija za finansiranje sredstava fondova EU, te drugih međunarodnih izvora finansiranja;
- u postupku javne nabavke iz svoje nadležnosti priprema tehnički dio tenderske dokumentacije i dostavlja nadležnoj Službi;
- organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema  kvaliteta;
- obavlja i druge poslove koje joj u zadatak stavi općinski načelnik.