Prostorno uređenje i investicije

Služba za prostorno uređenje i investicije [07]

Obrasci administrativnih postupaka 


Pomoćnica općinskog načelnika: Eldina ŠEHOVIĆ
T:  + 387 33 56 23 23
E:  eldina.sehovic@centar.ba

* Odsjek za urbanizam i zaštitu okoliša
šefica odsjeka: Amira SELIMOVIĆ
T:  + 387 33 56 23 41
E:  amira.selimovic@centar.ba

* Odsjek za prostorno planiranje
Šefica odsjeka: Selma ISLAMBEGOVIĆ
T + 387 33 56 24 15
E:
  selma.islambegovic@centar.ba

* Odsjek za investicije
šefica odsjeka: Đenita BOGUNIĆ-KEŠELJ 
T:  + 387 33 562 324
E:  djenita.bogunic-keselj@centar.ba

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša, poštujući utvrđenu politiku, zakonske i druge propise u oblasti za koju je osnovana, preduzima radnje iz svoje nadležnosti rješavajući zahtjeve koji se odnose na izdavanju urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebnih dozvola za novu izgradnju, zamjenu građevinskog fonda, dogradnju, nadziđivanje, rekonstrukciju i promjenu namjene objekata.

Vrši obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta,  naknade iz pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta -rente i posebnu naknadu ( u slučaju postupka legalizacije), obračun doprinosa za sklonište.

U službi se vode  i aktivnosti na ostvarivanju i zaštiti prava privremenog korištenja javnih površina za postavljanje kioska, parking prostora i slobodnostojećih ljetnih bašti.

Osim upravnog postupka Služba za urbanizam i zaštitu okoliša izrađuje Izvode iz planske dokumentacije i informacije o mogućnosti korištenja zemljišta sa aspekta provedbeno-planske dokumentacije,  uvjerenja za priključak bespravnog objekta na elektroenergetsku mrežu i  potvrde o etažiranju i tekućem održavanju objekata.