Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 07.04.2022. godine
2. Vijećnički sat
3.Informacija o epidemiološkoj situaciji na području općine Centar
4.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu.
5.Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika u 2021. godini
6.Prijedlog izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu.
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu
8.Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu
9.Prijedlog odluke o naknadama za obavljanje posebnih usluga u Službi za opću upravu Općine Centar Sarajevo
10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo
11.Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Centar u 2021. godini
12.Prijedlog odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana Bjelave – Mejtaš (stambeni objekat na k.č. 478 i k.č. 479, K.O. Sarajevo IV), skraćeni postupak
13.Prijedlog Zaključka kojim se obustavlja postupak
14.Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta broj
15.Prijedlog odluka o imenovanju i razrješenju
16.Prijedlog odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Herceg Stjepana
17.Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija
18.Izvještaj o radu pravobranilaštva Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu
19.Nacrt strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022-2026 godine
20.Informacija o obrascima periodičnog izvještaja sa obrascima završnog računa Općine Centar Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2021. godine.
21.Informacija o Registru budžetskih korisnika Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu.