Komisija za pitanje mladih

Nadležnosti Komisije za pitanja mladih, koja djeluje pri Općinskom vijeću Centar:

  • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću program i mjere za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti;
  • radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
  • predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti;
  • ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih na profesionalnoj osnovi;
  • vrši i druge poslove koji su općim aktom Općinskog vijeća stavljeni u njen djelokrug.

ČLANOVI Komisije za pitanja mladih:

1.    Amer Kapo
2.    Harun Jesika
3.    Tarik Herić
4.    Haris Ćatović
5.    Namik Fočo
6.    Mirza Krajina
7.    Jelena Samardžić