Općinske službe

Sekretar Općine
Adelina DŽANKOVIĆ
T: + 387 33 562 310
E: kabinet@centar.ba


Kabinet općinskog načelnika
Pomoćnik općinskog načelnika: v.d. Amela FEJZIĆ
T: + 387 33 562 370
E: amela.fejzic@centar.ba

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 368 
E: jasmina.fazlic@centar.ba

Služba za civilnu zaštitu
Pomoćnik općinskog načelnika:  Faruk EFENDIĆ
T: + 387 33 562 342
E: faruk.efendic@centar.ba

Služba za prostorno uređenje i investicije
Pomoćnica općinskog načelnika: Eldina ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 424
E: eldina.sehovic@centar.ba

Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T: + 387 33 562 356 
E: belma.basovic@centar.ba

Služba za finansije
Pomoćnica općinskog načelnika: Elma TUZLIĆ
T: + 387 33 562 363 
E: elma.tuzlic@centar.ba

Služba za privredu i poslovne prostore
Pomoćnica općinskog načelnika: Neira MLINAREVIĆ
T: + 387 33 562 347
E: neira.mlinarevic@centar.ba

Služba za lokalni ekonomski razvoj i lokalnu samoupravu
Pomoćnik općinskog načelnika: Haris SIJARIĆ
T:  + 387 33 562 389
E:  haris.sijaric@centar.ba 

Služba za zajedničke i tehničke poslove
Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

Služba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasna BEBA 
T: + 387 33 562 477
E: jasna.beba@centar.ba

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
Pomoćnica općinskog načelnika: Lejla DIZDAREVIĆ
T:+ 387 33 562 472
E:lejla.dizdarevic@centar.ba

Služba za stambene i komunalne poslove
Pomoćnik općinskog načelnika: Đenita BOGUNIĆ-KEŠELJ
T: + 387 33 562 405
E: djenita.bogunic-keselj@centar.ba

Inspektorat
Glavna inspektorica: Amela LANDŽO
T:   +387 33 562 326
Viber: +387 61 936 742
F:  +387 61 488 842
E: inspekcija@centar.ba
 
Služba za poslove Općinskog vijeća
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO
T: + 387 33 562 311
E: mirsada.lingo@centar.ba

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Mia JELIČIĆ-PIZOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: mia.jelicic-pizovic@centar.ba

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Andrijana KLEPIĆ
T:+ 387 33 562 446
E: andrijana.klepic@centar.ba