Opšti podaci

Općina Centar je gusto naseljeno područje koje zauzima centralni položaj u Gradu i Kantonu Sarajevo. Kao administrativni, trgovinski, zdravstveni, obrazovni i kulturni centar smatra se se ekonomski najprivlačnijim područjem u Kantonu Sarajevo, pa veliki broj stanovnika živi na relativno malom području. U posljednje vrijeme Općina Centar se suo ava sa problemom ubrzane gradnje koja ostavlja posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Imaju i u vidu da je takvo stanje dugoro no gledano neodrživo, ukazala se potreba za pažljivijim planiranjem i iznalaženjem na ina za postizanje ekonomskog razvoja uz maksimalno o uvanje prirodnih resursa.
Nesumnjivo je da je danas općina Centar u Kantonu Sarajevo najznačajnija po mnogim pokazateljima razvijenosti. Na prostoru koji čini svega 2,6% površine Kantona Sarajevo, živi preko 17% stanovništva, a gustina naseljenosti je preko 6 puta veća od prosječne
gustine naseljenosti Kantona. To je područje sa najznačajnijom koncentracijom ekonomskih efekata na području Kantona.

U Općini je:

preko 36% zaposlenih Kantona
preko 25% radne snage Kantona,
20% ukupne vanjskotrgovinske razmjene Kantona,
preko 55% ostvareni prihod od turizma

 

 

Generalno posmatrano 64,6% teritorija spada u planinski rejon iznad 700 m.n.v; 30,5% terena pripada brdskom rejonu od 550 do 700 m.n.v., a svega 4,9% prostora pripada nizijskom rejonu do 550 m.n.v.
 
Planinski rejon se prostire na sjevernom dijelu općne gdje se nalazi niz uzvišenja preko 1.000 m između kojih su usječena korita Peračkog potoka, Koševskog potoka i Skakavca.

Iznad sela Nahoreva nalazi se vodopad Skakavac koji je jedan od najvećih i najljepših vodopada u BiH i predstavlja pravu turističku atrakciju. Vodopad je visok 98 metara i smješten je u pejsažu izuzetne ljepote. U ovom dijelu općine nalaze se naselja Nahorevo, Mrkovići, Poljine, Radava, Gradac, Strmac, Perići.
Planinski rejon se postepeno spušta prema dolini Miljacke preko brdskog i padinskog dijela općine gdje su formirana i naselja Jagomir, Koševo, Šip, Bare, Grdonj, Sedrenik, Hrastovi, Bjelave, Višnjik, Crni Vrh, Gorica i ostala padinska naselja.
Nizijski dio općine smješten je na aluvijalnim naslagama rijeke Miljacke i potoka Sušice.
To je centralni dio općine i grada Sarajeva sa prosječnom nadmorskom visinom od 538 m.n.v., gdje su smještena naselja Skenderija, Marijin Dvor i Koševo.
Odatle se teren naglo diže prema obroncima Trebevića preko padinskih naselja Mrakuše, Sokbunara, Cicinog Hana i Vranjača.
Prostor općine se odlikuje vertikalnim profilom, čije se visinske kote kreću od 531,03 m.n.v. (potok Sušica u blizini Muzeja) do 1386,9 m.n.v. (kota Uževica).
Nagibi terena, izraženi u postotcima, kreću se u sljedećim procentima i to: 0-10% (12,7% teritorije); 10-20% (18% teritorije); 20-30% (17,7%); 30-40% (15%); 40-50% (12%); >50% (24,6% teritorija općine).
Na ravne dijelove općine otpada 6,8% terena, na terene istočne ekspozicije otpada 6,6%, južne (JI,J,JZ) 41,7%, zapadne 17,2% i sjeverne (SZ,S,SI) otpada 27,7% prostora.