ISO standardi

Općina Centar je, kao prvi organ u oblasti državne uprave u BiH, 16. aprila 2003. godine, dobila certifikat ISO 9001 međunarodnog standarda kvaliteta za usluge koje općinske službe pružaju građanima u oblasti lokalne uprave.

Šta je sistem upravljanja kvalitetom?

To je upravljački sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. To je sistem u kome se tačno zna KO, ŠTA, KADA I KAKO RADI!

Šta je sistem upravljanja okolišem?
To je dio sistema upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima okoliša. Organizacija mora odrediti svoju politiku okoliša u kojoj se trebaju nalaziti namjere i usmjerenje koji se odnose na provođenje zaštite okoliša.


Šta je to certifikat sistema kvaliteta i upravljanja okolišem?

To je potvrda kojom treća, nezavisna i objektivna strana daje pismenu garanciju da je sistem kvaliteta i upravljanja okolišem, koji je primijenjen u organizaciji, usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001 I ISO 14001.
Ko može izdati certifikat?


Certifikat izdaju ovlaštene certifikacijske kuće akreditovane od akreditacijskog tijela.

U Općini Centar se svake godine potvrđuje Certifikat, nakon što ekspertni tim firme SIQ - ugledne slovenačke certifikacijske kuće iz Ljubljane izvrši detaljnu provjeru. 


Međunarodne nagrade za kvalitet

Odličnim ocjenama za kvalitetan rad koje upućuju građani, državni organi, OSCE i nevladine organizacije u BiH, pridružuju se i internacionalna priznanja koje je Općina Centar dobila za kvalitet usluga građanima i drugim korisnicima. Snažan je to podsticaj svim zaposlenim u Općini Centar da još kvalitetnije i efikasnije rade svoj posao.