Refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) za mlade

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) mogu ostvariti lica koja na dan podnošenja zahtjeva imaju do navršenih 38 godina života sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina (stan ili kuća) na području Općine Centar Sarajevo. 

KRITERIJI ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA 

Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) dodjeljivat će se licima iz tačke 1. ovog Javnog poziva, pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kriterije:

 • da  je  punoljetni  državljanin  Bosne  i  Hercegovine  sa  prijavljenim prebivalištem   na teritoriji  Općine Centar Sarajevo;
 • da na dan podnošenja zahtjeva ima do 38 godina života;
 • da nema niti je imalo u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretninu na području Bosne i Hercegovine (ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo);
 • da bračni drug i djeca nisu vlasnici, suvlasnici ili zajednički vlasnici nekretnina na području Bosne i Hercegovine;
 • da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu;
 • da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine;
 • da je upisano kao vlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Lica koja podnose zahtjev na Javni poziv dužna su uz zahtjev dostaviti dalje navedenu dokumentaciju:

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. izvod iz matične knjige vjenčanih;
 4. dokaz o prebivalištu na području općine Centar (CIPS)-ne stariji od tri mjeseca;
 5. dokaz da lice nije vlasnik ili suvlasnik drugih nekretnina na području Kantona Sarajevo (uvjerenje nadležnog Općinskog suda) – ne starije od tri mjeseca;
 6. ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da nije vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik drugih nekretnina na području Bosne i Hercegovine;
 7. notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine;
 8. rješenje nadležne poreske uprave o razrezu poreza;
 9. zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik nekretnina;
 10. uplatnica o plaćenom porezu na promet nekretnina kao dokaz da je podnosilac zahtjeva za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza uplatio cjelokupni iznos poreza na promet nekretnina po osnovu rješenja nadležne poreske uprave kojim je obvezniku utvrđen iznos poreza na promet nepokretnosti i prava po prijavljenom ugovoru; (Napomena: ovaj dokaz dostavlja lice koje zahtjevom traži ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina);
 11. račun o plaćenom PDV-u kao dokaz da je podnosilac zahtjeva za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza uplatio puni iznos PDV-a; (Napomena: ovaj dokaz dostavlja lice koje zahtjevom traži ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog PDV-a);
 12. potvrda banke o broju transakcijskog računa na koji se vrši uplata odobrenih sredstava,

Ukoliko je nekretnina u suvlasništvu, podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) je dužan da pored naprijed navedene dokumentacija dostavi dokumente navedene pod a), b), c), d) i f) i za lica sa kojima je suvlasnik nekretnine, te ovjerenu izjavu suvlasnika da nije ostvario prava na dodjelu novčanih sredstava po osnovu Odluke o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz  refundiranje  troškova  plaćenog  poreza na  promet  nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Služba za stambene i komunalne poslove prema potrebi može zahtijevati i druge dokaze.

Dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

ODOBRAVANJE SREDSTAVA I ROK U KOJEM SE PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA MOŽE OSTVARITI 

Novčana sredstva će se odobravati po redoslijedu primljenih zahtjeva, a do utroška sredstava planiranih Budžetom Općine Centar Sarajevo za tekuću godinu.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) mogu ostvariti lica koja: ispunjavaju naprijed navedene kriterije, dostave svu potrebnu dokumentaciju te koja nisu ostvarila pravo po ovom osnovu, pod uslovom da nije protekao rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV), shodno članu 8. stav 1. Odluke raspodjeli  dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova  plaćenog  poreza  na  promet  nekretnina  ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

 

Dokument