Naknada troškova prijevoza djece sa invaliditetom

Naknada troškova prijevoza djece sa invaliditetom

  1.  Naknade troškova prijevoza učenika/ca s invaliditetom koji za potrebe odlaska i povratka na nastavni proces koriste javni linijski saobraćaj (mjesečni kupon za učenika/ca i pratioca)
  2.  Naknade troškova prijevoza učenika/ca s invaliditetom koji za potrebe odlaska i povratka na nastavni proces koriste putnički automobil

 Potrebna dokumentacija        

  1.  Potvrda o upisu učenika/ce u tekuću školsku godinu       
  2. Dokumentacija kojom se dokazuje invalidnost  – rješenje o invalidnosti (potrebno dostaviti samo u slučaju kada se prvi put podnosi zahtjev);           
  3. Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta lica CIPS/MUP KS     
  4. Izjava korisnika pomoći/zakonskog zastupnika o udaljenosti obrazovne ustanove do mjesta stanovanja sa tačno naznačenom kilometražom u oba pravca; 
  5. Potvrda od banke o otvorenom računu podnosioca zahtjeva – kopija bankovnog računa   (ukoliko roditelj / staratelj dostavlja svoj transakcijski račun (potvrdu od banke), potrebno je da dostavi i svoju CIPS potvrdu o evidenciji prebivališta)

TAKSE I NAKNADE

Bez naknade

Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 7 dana

Napomena

Na osnovu Instrukcije Ministarstva saobraćaja broj: 04-11-28646-2/21 od 06.08.2021. godine učenicima koji za prijevoz koriste putnički automobil, pripada naknada u visini 15% od cijene litre benzina BMB 95 na teritoriji Bosne i Hercegovine, po predviđenom kilometru na relaciji od lokacije stanovanja do obrazovne ustanove koju pohađa i nazad u dane kada putuje na nastavu. 

Naknada za učenike i pratioce koji koriste javni prijevoz obračunava se u visini cijene prijevozne karte iz putničke tarife za prijevoz sredstvom javnog linijskog prijevoza putnika na području KS koju mogu upotrijebiti od lokacije stanovanja do obrazovne ustanove koju učenik/ca pohađa i nazad.

 

Dokument