Sufinansiranja troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba 

PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

mogu ostvariti osobe od navršenih 18 do 50 godina starosti koje ispunjavaju slijedeće uslove: 

 1. da imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo; 
 2. da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ najmanje 3 mjeseca, 
 3. da nemaju nikakvih novčanih primanja. 

 Vanredno školovanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija može se vršiti u obrazovnim ustanovama za obrazovanje odraslih, upisane u Registar kod kantonalnog ministarstva nadležnog za oblast obrazovanja, a koje rade po odobrenom programu formalnog obrazovanja odraslih za sticanje srednjeg obrazovanje. 

NAČIN DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA 

 • Sredstva za sufinansiranje troškova školovanja dodjeljivat će se na osnovu podnesenih zahtjeva, a visina odobrenih sredstava po jednoj osobi ne može biti veća od 2.000 KM (bruto iznos).
 • Ukoliko su troškovi školovanja manji od navedenog iznosa, Općina će finanisrati troškove u potpunosti. 
 • Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti osobe koje su za tu namjenu dobile finansijsku podršku drugih institucija, ustanova i sl. 
 • Sredstvima planiranim za ovu namjenu neće se finansirati obuka za strane jezike, informatiku i vozački ispit. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Podnosioci zahtjeva obavezni su uz prijavu dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): 

 1. CIPS prijavu o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva (ne starija od 6 mjeseci); 
 2. Uvjerenje/potvrdu o upisu u obrazovnu ustanovu; 
 3. Predračun/potvrdu obrazovne ustanove o visini troškova školovanja, prekvalifikacije/dokvalifikacije 
 4. Potvrdu da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji za nezaposlene, 
 5. Izjavu da podnosilac nije za ovu namjenu ostvario finansijsku podršku drugih institucija, ustanova i sl. 
 6. Uvjerenje porezne uprave da podnosilac zahtjeva nema dodatnih primanja po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti ličnim radom i po osnovu izdavanja u zakup stambenih jedinica i poslovnih prostora. 

 U slučaju većeg broja zahtjeva u odnosu na raspoloživa sredstva za ovu namjenu, prednost u ostvarivanju podrške će imati maloljetni borci, djeca šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih i maloljetnih boraca, te pripadnici nacionalnih manjina, a dokumentaciju kojom dokazuju navedeno kandidati će dostaviti naknadno. 

Dokument