Sufinansiranje nabavke i izgradnje pristupne rampe, invalidskog lifta ili pokretne platforme za civilna invalidna lica i civilne žrtve rata

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

 • Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu 
 • Odsjek za socijalnu zaštitu

Pravni osnov

 • Pravilnik o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći putem sufinansiranja troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanja stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima broj: 10-03-43/21 od 04.03.2021. godine. (Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/21)

Uslov za korištenje prava/usluge

 • Invalidno lice sa pravom na ortopedsko pomagalo i ortopedski dodataka uz ispunjenje ostalih uvjeta i odredbi Pravilnika

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti  u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište
 • Pravo se ostvaruje na osnovu prijave na oglašeni Javni poziv uz ispunjavanja uslova i odredbi Pravilnika 
 • Provodi se Javni poziv i Komisija utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava

Visina takse

·         Bez takse

Period rješavanja i izdavanja rješenja

60 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluga 

 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Potvrde o prijavi prebivališta za sve punoljetne članove domaćinstva
 • Rješenje / nalaz o invalidnosti podnosioca zahtjeva 
 • Kućna lista; 
 • Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva odnosno dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva koji nisu u radnom odnosu;
 • Uvjerenje Službe socijalne zaštite o ostvarenim pravima iz socijalne zaštite i u kojem iznosu;
 • Dokaz o vlasništvu nad individualnom stambenom jedinicom na kojoj se vrši prilagođavanje (ZK izvadak, posjedovni list, građevinska dozvola)
 • Specifikaciju neophodnog materijala i predmjer i predračun radova za prilagođavanje stambenog objekta 
 • Potrebne saglasnosti nadležne općinske službe za prilagođavanje stambenih objekata i uklanjanje arhitektonskih barijera (Urbanistička, građevna dozvola)
 •  Tekući račun podnosioca zahtjeva

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno