Imovinska i Katastar

Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih poslova i katastra nekretnina;
 • učestvuje u izradi strategije razvoja i programiranja razvoja općine i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine;
 • učestvuje u izradi budžeta kroz davanje prijedloga;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • inicira i provodi postupke iz svoje nadležnosti radi upisa stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac prava Općina Centar Sarajevo;
 • vrši poslove popisa i evidentiranja građevinskog zemljišta kojim upravlja i raspolaže Općina radi upisa u zemljišnu knjigu općine kao titulara prava vlasništva, a sve u cilju uspostavljanja jedinstvene baze podataka o nekretninama – imovini Općine;
 • vrši poslove pripremanja i izrade prijedloga akata Općinskom vijeću za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine radi privođenja zemljišta planiranoj namjeni;
 • vrši poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu planirane gradnje i korištenja općinske imovine kroz realizaciju projekata ekonomskog razvoja općine i povećanja budžetskih prihoda;
 • inicira i provodi postupke iz svoje nadležnosti radi upisa javnih i općih dobara;
 • vrši poslove pripremanja i izrade prijedloga akata iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće radi kupovine, prodaje i zamjene nekretnina;
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela općinskog načelnika i Općinskog vijeća koja su nadležna za poslove iz nadležnosti Službe;
 • analizira i priprema prijedloge propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, geodetskih poslova i katastra nekretnina za Općinsko vijeće;
 • inicira i učestvuje u izradi propisa iz svoje nadležnosti;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga;
 • sprovodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom; 
 • provodi postupke utvrđivanja tržišne cijene kao naknade za nekretnine;
 • provodi postupak utvrđivanja naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – renta (prema Odluci o građevinskom zemljištu), prati naplatu sredstava i inicira postupak utuživanja sredstava po osnovu neplaćenih naknada za pogodnost - renta (prema Odluci o građevinskom zemljištu);
 • provodi postupak eksproprijacije nekretnina;
 • provodi postupke upisa nekretnina i prava na nekretninama radi upisa u javne knjige, u postupku privatizacije;
 • obavlja stručno-operativne poslove na održavanju premjera i katastra nekretnina;
 • vrši kompjutersku obradu podataka i vodi zakonom propisane registre, vrši poslove vještačenja u postupcima iz urbanizma i građenja;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koje je osnovana;
 • predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u pripremi i formulisanju aplikacija za finansiranje sredstava fondova EU, te drugih međunarodnih izvora finansiranja;
 • u postupku javne nabavke iz svoje nadležnosti priprema tehnički dio tenderske dokumentacije i dostavlja nadležnoj Službi;
 • organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema  kvaliteta;
 • obavlja i druge poslove koje joj u zadatak stavi općinski načelnik.
Dokument
607 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH [2-06]
709 Obrazac [KAT-08] Cijepanje parcela van obuhvata građevinskog zemljišta sa obnavljanjem međnih biljega i provođenjem promjena u katastru zemljišta
607 Zakon o stvarnim pravima FBiH [100/13]
709 @ - Uplatnica za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
709 @ - Uplatnica za korištenje podataka premjera i katastra
709 Obrazac [KAT-01] @ - Korištenje podataka premjera i katastra (Kopija katastarskog plana, prijepis ili izvod iz posjedovnog lista i uvjerenje o posljednjem stanju u katastru)
709 Obrazac [IMO-02] @ - Isplanjenje objekta u katastru zemljišta sa snimanjem promjena
709 Obrazac [KAT-06] @ - Izrada historijata promjena na parcelama
709 Obrazac [IMO-05] @ - Utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu objekta
709 Obrazac [IMO-07] @ - Obračun naknade za pogodnost - Renta
709 Obrazac [IMO-09] @ - Prestanak državnog vlasništva na zemljištupod objektom i zemljištu potrebnom za redovnu upotrebu objekta
709 Obrazac [KAT-02] Cijepanje parcela u obuhvatu građevinskog zemljišta
709 Obrazac [KAT-03] Uplanjenje građevinskog objekta
709 Obrazac [IMO-03] Promjena kulture zemljišta: (A) sa premjeravanjem; (B) bez premjeravanja
709 Obrazac [KAT-04] @ Promjena upisa posjedovnog stanja
709 Obrazac [IMO-01] Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih građevina
709 Obrazac [IMO-04] Povrat nekretnina
709 Obrazac [IMO-06] Alternativni smještaj
709 Obrazac [IMO-08] Utvrđivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu
709 Obrazac [KAT-07] Ispravka-izmjena rješenja-zaključka
709 Obrazac [IMO-10] Prijepis rješenja ili zaključka
709 Obrazac [IMO-11] Zahtjev za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom
709 Obrazac [IMO-12] Zahtjev za izdavanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta