Komisije Općinskog vijeća

Općinsko vijeće može osnovati komisije, savjete, odbore, radne grupe i druga stalna i povremena radna tijela, čiji se sastav, djelokrug i način rada uređuje Poslovnikom, odnosno odlukom o obrazovanju.

Radna tijela Općinskog vijeća imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova koji se u pravilu biraju iz reda vijećnika i članova općinskih organizacija parlamentarnih stranaka i koalicija, te stručnih i naučnih radnika po prijedlogu parlamentarnih stranaka i koalicija. U Komisiji za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja i Komisiji za poslove iz stambene oblasti članovi mogu biti samo iz reda vijećnika.

Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja
 • Jasmin Ademović, predsjednik
 • Nihad Uk, zamjenik predsjednika
 • Nermin Kapo
 • Sara Arslanagić
 • Denis Challenger
 • Lejla Khattab
 • Ismir Jusko
 • Maida Gabela
 • Đenan Muminović
Komisija za budžet i finansije
 • Biljana Lazarević, predsjednica
 • Dijana Kozadra, zamjenica predsjednice
 • Mirza Kudić
 • Muharem Hamzić
 • Adis Mešić
 • Alen Džano
 • Amer Herenda
Komisija za Statut i propise
 • Lejla Brčić- predsjednica
 • Senada Bosno- zamjenica predsjednice
 • Zlatan Velić
 • Akir Šišić
 • Abid Jusić
 • Maid Delić
 • Avdija Numanović
 • Faik Đugum
 • Đenan Muminović
Komisija za statusna pitanja građana treće životne dobi
 • Enes Mulić, predsjednik
 • Maja Anzulović, zamjenica predsjednika
 • Adel Muratović
 • Nevenka Škavo
 • Eldina Kordić
 • Minela Kapetanović
 • Šačir Čavrk
Komisija za boračka pitanja
 • Suada Pašić, predsjednica
 • Zvonko Ivišić, zamjenik predsjednice
 • Velija Katica
 • Nihada Tihić
 • Muhamed Svraka
 • Elvis Sudar
 • Mustafa Rustemagić
Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti
 • Vera Brigić, predsjednica
 • Velid Jerlagić, zamjenik predsjednice
 • Haris Bijedić
 • Melka Điderija
 • Zeković Mirza 
 • Vedad Džindo
 • Mehmed Muharemović
Drugostepeni organ za žalbe
 • Jasmin Kreso, predsjednik
 • Maid Delić, zamjenik predsjednika
 • Admir Jusufbegović
 • Lejla Mehmedović
 • Arijana Strinić
 • Elma Bećirović
 • Ljuljana Vraca
Komisija za poslove iz stambene oblasti
 • Denis Challenger, predsjednik                     
 • Lejla Khattab, zamjenica predsjednika
 • Amra Zulfikarpašić
 • Đenan Mulić                                  
 • Aida Koluder Agić                         
 • Sulejman Haljevac                        
 • Velija Katica                                 
 • Sejad Đozo
 • Lajla Ćosović
Komisije za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa
 • Željko Majstorović, predsjednik
 • Igor Madić, zamjenik predsjednika
 • Pavle Krstić
 • Selma Tafro
 • Marin Petrović
 • Alem Fejzić
 • Minela Hasanović
 • Lejla Khattab
 • Azra Brutus
Komisija za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova
 • Ermin Kurtović, predsjednik
 • Omar M.Halilović, zamjenik predsjednika
 • Ira Adilagić
 • Aida Suljević
 • Aida Marković
 • Esmina Isaković
 • Meliha Ferhatović
Komisija za kulturu i sport
 • Marijana Podrug Arapović, predsjednica
 • Aida Bukva, zamjenica predsjednice
 • Draško Luković
 • Ismir Jusko
 • Salem Dučić
 • Fahrudin Hodžić
 • Jasmin Šljivo
Komisija za energetsku efikasnost
 • Maida Gabela, predsjednica
 • Himzo Oruč, zamjenik predsjednice
 • Enes Hodžić
 • Suad Pita
 • Biljana Buhavac
 • Alem Delalić
 • Damir Osmanović
Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama
 • Samra Mlinar-Mandić, predsjednica
 • Minela Hota, zamjenica predsjednice
 • Nedim Dervoz
 • Ado Hodžić
 • Maida Gabela
 • Rasim Ranica
 • Emir Muminović
Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama
 • Hidajet Porić, predsjednik
 • Edin Šaković, zamjenik predsjednika
 • Bekir Šuško
 • Nedim Škrbo
 • Amina Osmanbegović
 • Jelena Samardžić
 • Hamza Durmić
Komisija za mjesne zajendice i saradnju s općinama i gradovima
 • Adnan Hajdar, predsjednik
 • Ermin Panjeta, zamjenik predsjednika
 • Saliha Beha
 • Amel Šenderović
 • Hadis Hodžić
 • Đenan Muminović
 • Miralem Šenderović
Komisija za pitanja mladih
 • Melisa Lekić, predsjednica
 • Dženan Mulić, zamjenik predsjednice
 • Aldina Bektašević
 • Jasmin Topalović
 • Harun Jasika
 • Armin Terzimehić
 • Namik Fočo
Komisija za izbor i imenovanje i mandatno imunitetska pitanja
 • Jasmin Ademović, predsjednik
 • Samir Fazlić, zamjenik predsjednika
 • Nermin Kapo
 • Sara Arslanagić
 • Lejla Khattab
 • Denis Challenger
 • Ismir Jusko
 • Senada Bosno
 • Đenan Muminović
Komisija za poslovne prostorije
 • Đenan Muminović, predsjednik
 • Alen Girt, zamjenik predsjednika
 • Kenan Rizvanović 
 • Ćamil Osmanagić                            
 • Amela Ljutić                                    
 • Anela Zločudović                             
 • Jasmin Terović                                  
 • Kemal Šovšić   
 • Zijad Škamo    
Zdravstveni savjet
 • Salko Pašović, predsjednik
 • Eldina Bešlagić, zamjenica predsjednika
 • Tea Dreković
 • Alma Kaljača
 • Bakir Nakaš
 • Veldina Čordalija
 • Ezrema Boškailo
 • Gjulera Dedović- Halilbegović
 • Dubravka Galić