Izrada Regulacionog plana „Bjelave-Mejtaš“

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 53. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2020. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Bjelave - Mejtaš“ („Službene novine KS“ broj 29/20).

Odluka o pristupanju izradi novog planskog dokumenta je donesena sa ciljem stvaranja planskog preduvjeta da se na objedinjenim vlasničkim parcelama omogući izgradnja jednog stambenog objekta.

 

Navedenom odlukom utvrđena je obaveza održavanja javnog uvida i javne rasprave s ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih subjekata sa prijedlogom plana.

 

Javni uvid i dostavljanje prijedloga i sugestija je moguće izvršiti u roku od 20 dana od dana objavljivanja na web stranici, a prijedlozi i sugestije isključivo u pisanoj formi mogu se dostaviti na protokol Općine Centar kao i na sljedeće e-mail adrese: eldina.sehovic@centar.ba  i selma.islambegovic@centar.ba