PROJEKAT U VRIJEDNOSTI OD 575.372 KM

Započeli pripremni radovi na sanaciji dijela Merhemića trga - I faza

Radnici građevinske firme „Dinalsa“ d.o.o. Sarajevo su tokom jučerašnjeg dana započeli sa pripremnim radovima na sanaciji dijela šetnice Merhemića trga – I faza.

 Odabrani izvođač radova će u ovoj fazi projekta postaviti odgovarajuću signalizaciju, ograditi gradilište i zauzeti dio parkinga zbog neometanog pristupa mehanizacije. Projekat u potpunosti finansira Općina Centar iz svog ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 575.372 KM. Također u okviru pripremnih radnji biće uklonjeno 16 starih betonskih žardinjera, tri kante za otpatke i devet betonskih klupa. Nakon ovoga slijedi skidanje postojećih ploča (2.622 m2), te uklanjanje postojećih betonskih ivičnjaka, kao i demontaža uličnih šahtova i slivničkih rešetki. U okviru zemljanih radova planirano je nasipanje novog tamponskog sloja, iskop zemlje za polaganje cijevi odvodne oborinske kanalizacije.

 

 

 Nakon ovog slijede armirano-betonski radovi izgradnje nove betonske ploče, kao i ugradnja novih betonskih parkovskih ivičnjaka. Sljedeća faza projekta podrazumijeva ugradnju 2.600 metara kvadratnih novih betonskih ploča. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda biće ugrađeno 150 metara novih cijevi koje će biti spojene na gradsku odvodnu mrežu, te ugradnja četiri nova betonska slivnika.

 

 U završnoj fazi realizacije ovog projekta biće završene nove klupe, postavljene kante za otpatke, kao i osam nosača za parkiranje bicikla. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. 

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti