REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2

U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo, u ponedeljak, 19. februara 2024. godine u trajanju od 11.00 do 12.30 sati održan je četvrti od šest planiranih mentorskih sastanak za zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD).
U Općini Centar održan četvrti mentorski sastanak

Sastanku su, pored mentorice i predstavnice općine Centar Sarajevo, prisustvovala 2 predstavnika/ice OCD iz 2 OCDa (1 žena i 1 muškarac). 

Mentorica je na početku svoje prezentacije naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije (propisanih jednoobraznih formata) za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi (logička matrica-plan aktivnosti-budžet- i aplikaciona forma). 

•        Svaki projekat bez obzira na temu, trajanje i obim intervencije ima pretpostavke (vanjski faktori utiču na projekat ali  na njih projektni menadžment nema uticaj).

•        Indikator na nivou specifičnog cilja treba da se isporuči na kraju projekta. Isporuka indikatora na nivou specifičnog cilja je obaveza menadžmenta projekta. 

•        Projekti za ovaj javni poziv traju od 6 do 8 mjeseci. Sve planirane aktivnosti trebaju se završiti u novembru 2024. 

•        Minimalna vrijednost  finansijskih sredstava za ovaj javni poziv  je 10,000.00 KM. 

•        Neophodno je koristiti formate koji su propisani ( prijedlog projekta, matrica logičkg okvira, pregled budžeta, plan aktivnosti i promocije).

•        U projektnom prijedlogu ( Aneks1), pod naslovom 1. Informacije o nosiocu projekta  tabela „Imena osoblja koje planirate angažovati na implementaciji projekta“ treba da sadrži imena osoba koje će biti angažirane i plaćene  na projektu. Ukoliko OCD nema  sve osobe za planirane pozicije, u toku implementacije trebat će blagovremeno raspisati poziv i na osnovu najmanje tri CV-a selektovati najbolju osobu za predviđenu poziciju.

 

Obzirom da mentorske sesije služe da se unaprijede projektni prijedlozi potencijalnih aplikanata, potrebno je doći na sastanak sa već pripremljenim dijelovima projekta npr. logička matrica i/ili plan aktivnosti.

 

Peti  mentorski sastanak će biti održan u petak, 23. februara 2024. u 11.00 sati. Termini će biti objavljeni na službenoj stranici općine Centar Sarajevo kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima. 

Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorski sastanak mogu dostaviti na e-adresu anela.mekic@undp.org  

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti