Javni poziv nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani iz budžeta Općine u 2024. godini.
Javni poziv nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani iz budžeta Općine u 2024. godini.

Javni poziv je objavljen 9. maja 2024. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba i ostaje otvoren do 6. juna 2024. godine.

 

  Projekti za koje se traži finansijska podrška, u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar odnose se na oblasti:neformalno obrazovanje, mladi, kultura, zaštita okoliša i sport. Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 5.000 do 15.000 konvertibilnih maraka.

 

 Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Centar u rubrici „Javni pozivi i konkursi“ ili putem linka https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi   

 

 Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese nvo@centar.ba. Pitanja se mogu postavljati do 29.05.2024. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni putem e-maila, unutar tri radna dana od primanja upita.

 

 

Ispunjenu aplikaciju i set obavezne dokumentacije potrebno je dostaviti u jednom (1) štampanom primjerku, a kompletnu dokumentaciju (obaveznu i dodatnu) potrebno je dostaviti skeniranu i u elektronskoj formi (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili na protokol Općine tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 16 sati sa naznakom „ Za Javni poziv za projekte OCD-a“.

 

 

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekta, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.