NEBODER NA MARIJIN DVORU

Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo 2006. godine izdalo urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu

Sa ciljem istinitog informisanja javnosti, a u vezi napisa pojedinih medija, izdajemo sljedeće saopštenje za javnost:
Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo 2006. godine izdalo urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju sadržaja na građevinskoj parceli  hotela „Holiday Inn“ definirani su važećom prostorno planskom dokumentacijom usvojenom od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na sjednici održanoj  23.03.2004. godine. 

Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo, dana 20.09.2006. godine izdalo je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje, a investitor je platio sve pripadajuće naknade za građevinsku dozvolu u ukupnom iznosu od 4.300.785 KM

Na osnovu urbanističke saglasnosti nije moguće započeti građevinske radove.

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar je 13.11.2020. godine za vrijeme mandata prethodnog načelnika (a neposredno pred izbore koji su održani 15.11.2020. godine) izdala rješenje o urbanističkoj saglasnost investitoru Europa d.o.o. za hotelijerstvo i turizam za izgradnju poslovnog objekta sa garažom, koji između ostalog obuhvata i apartmansko-poslovni objekat – neboder. Navedena urbanistička saglasnost izmijenjena je rješenjem od 11.03.2024. godine, kojim se unose izmjene u pogledu pozicije garaže u podzemnim etažama, dok u ostalom dijelu prethodno rješenje ostaje neizmijenjeno. 

Ovdje je važno napomenuti da na osnovu urbanističke saglasnosti nije moguće započeti građevinske radove.

Naime, izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje je regulisano odredbama Zakona o prostornom uređenju KS („Sl.novine KS, broj 24/17 i 1/18). Prema citiranom zakonu urbanistička saglasnost je upravni akt koji donosi nadležni organ, a kojim se definišu preduvjeti za projektovanje i odobravanje buduće promjene u prostoru u skladu sa planskim dokumentima. Drugim riječima, urbanistička saglasnost je upravni akt koji se izdaje na osnovu idejnog rješenja projekta i u njemu se navode uvjeti pod kojim je moguća gradnja. Uvjeti navedeni u sadržaju urbanističke saglasnosti podrazumijevaju:

- urbanističko-tehničke uvjete (koje je potrebno zadovoljiti pri izradi investiciono tehničke  dokumentacije za građevinsku dozvolu)

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (u konkretnoj situaciji  riječ je o parceli u vlasništvu investitora)

- pribavljanje propisanih saglasnosti komunalnih preduzeća

- regulisanje pripadajućih naknada iz osnova troškova uređenja građevinskog zemljišta, pogodnosti već izgrađene infrastrukture - rente i naknade za sklonište.

Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti i u tom se periodu podnosi zahtjev za donošenje odobrenja za građenje. Postupak izdavanja odobrenja za građenje pokreće se nakon što urbanistička saglasnost postane pravosnažna, odnosno tek nakon što investitor ispuni sve uvjete propisane u urbanističkoj saglasnosti. Odobrenje za građenje je upravni akt koji se donosi u obliku rješenja kada se utvrdi da je građenje u skladu sa planskom dokumentacijom, drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, zakonom kao i izdatom urbanističkom saglasnošću. Investitor može pristupiti građenju građevine ili izvođenju drugih zahvata u prostoru samo na osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje.

Kada su u pitanju spratnost i ostali urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju sadržaja na građevinskoj parceli  hotela „Holiday Inn“, oni su definirani važećom prostorno planskom dokumentacijom - Regulacionim planom Gradski centar „Marijin Dvor“ („Službene novine KS, broj:  8/04, 28/07 i 51/13-prečišćeni tekst). Navedeni  dokument je važeći planski akt kojim su utvrđeni  uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja  i zaštite prostora  u granicama ove prostorne cjeline i predstavlja osnov za odobravanje svih intervencija kojima se mijenja postojeće stanje u njegovom obuhvatu. 

Plansko rješenje za ovaj prostor, koje je predviđeno Regulacionim planom Gradski centar „Marijin Dvor“- I faza, usvojeno je od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva,  na sjednici održanoj  23.03.2004. godine i do danas nije izmijenjeno.

Navedenim  dokumentom se između ostalog utvrđuju planirane visine arhitektonskih masa na parceli hotela „Holiday Inn“ i to:  

•        Postojeći objekat hotela se zadržava u horizontalnim i vertikalnim gabaritima;

•        Novoplanirane građevinske mase se kreću od P+2 do P+4 (izuzetno još jedan sprat maksimalne ukupne visine od 10 m do 20 m);

•        Visoki akcent  spratnosti P+M+22, odnosno maksimalne visine od 10 m do 100 m; 

•        Objekat garaže spratnosti P+4-1, sa preporukom da se maksimalni broj garaža smjesti u podzemne etaže. Ukoliko se realizira više podzemnih etaža na račun nadzemnih, ovaj objekat može sadržavati i druge namjene.

Na temelju uslova iz važećeg Regulacionog plana, investitoru je još 20.09.2006. godine izdata urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje od strane Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo. U ovom postupku investitor je platio sve pripadajuće naknade za građevinsku dozvolu u ukupnom iznosu 4.300.785,23 KM. Obzirom da radovi po izdatom odobrenju za građenje nisu započeti, investitor je naknadno podnio novi zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti Općini Centar Sarajevo. 

Činjenica da je Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo već ranije izdalo urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje na osnovu kojih je već naplaćen iznos za sve pripadajuće naknade u višemilionskom iznosu, a što je potom potvrđeno izdavanjem urbanističke saglasnosti u mandatu prethodnog načelnika u novembru 2020. godine, te da je sve izvedeno u skladu sa važećim Regulaciononim planom, u potpunosti je odredila poziciju i stav Općine Centar. Budući da ne postoji osnov za osporavanje zahtjeva, kao što je to bio slučaj sa nekim drugim investitorima na istom području, izdata je urbanistička saglasnost investitoru „Europa“ d.o.o. za hotelijerstvo i turizam Sarajevo, kao što smo to već naveli na početku teksta.

 

24.07.2024.
BESPLATNI TRENINZI NA OTVORENOM ZA SVE GENERACIJE
Projekat „Fitness ljeto na Betaniji“ okuplja sve više učesnika
24.07.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR KULTURE I MLADIH“
Promocija knjige „Pisma Snova“ Harisa Dubice
23.07.2024.
UKUPNO IZDVOJENO 55.000 KM
Općina Centar nastavlja pomagati održivi povratak
Više vijesti