OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Anketiranje korisnika usluga Općine Centar

U cilju stalnog poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža korisnicima, Općina Centar redovno vrši anketiranje korisnika njenih usluga. Naredno anketiranje bit će provedeno u periodu od 26. decembra 2012. godine do 15. januara naredne 2013. godine. Po završetku anketiranja Tim za poboljšanje Općine Centar će na bazi detaljne analize odgovora, sugestija i prijedloga anketiranih građana, poduzeti mjere i donijeti odluke kojima će dalje poboljšati kvalitet usluga koje građanima pruža centralna sarajevska općina.
Anketiranje korisnika usluga Općine Centar

Od 26. decembra 2012. godine do 10. januara 2013. godine će biti izvršeno i anketiranje uposlenika Općine kako bi se utvrdile oblasti za poboljšanje i unapređenje procesa uvjeta rada, interne komunikacije i stručnog usavršavanja.

Anketni listići bit će dostupni u šalter sali Matičnog ureda i na Info-punktu Općine Centar (Mis Irbina 1), zatim na web stranici Općine Centar (www.centar.ba) te u prostorijama svih 15 mjesnih zajednica i Centra za podršku biznisu (Muhameda Kantardžića 3). Na punktovima će biti postavljene kutije u koje će anketirani korisnici moći ubaciti popunjene anketne listiće.

Pozivaju se građani da se u što većem broju odazovu i na ovu anketu, kako bi njihovo mišljenje doprinijelo daljem poboljšanju kvaliteta usluga općinske administracije. Detaljnije informacije o anketiranju mogu se dobiti putem telefona 033/216-006 (''otvorena linija'' Općine Centar).