Općinsko vijeće

U petak 2. sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna druga sjednica Općinskog vijeća Centar će biti održana u petak, 28. decembra/prosinca 2012. godine u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1).
U petak 2. sjednica Općinskog vijeća Centar

DNEVNI  RED:

1. Usvajanje zapisnika sa Prve - Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 13.12.2012. godine

2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo za period januar – mart 2013. godine
Predlagač: Općinski načelnik 

3. Prijedlog odluke o izboru:
a) Komisije za Statut i propise
b) Komisije za Budžet i finansije
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja i mandatno – imunitetska pitanja

4. Vijećnička pitanja i inicijative