Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Centar

Treća redovna sjednica Općinskog vijeća Centar održana je 31. januara 2013. godine. Sjednicu je vodila Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.
Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Centar

Imenovan sastav 11 komisija Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je izabralo članove radnih tijela Vijeća:  Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima: Samir Fazlić, predsjednik, Munib Milišić, zamjenik predsjednika, Samira Suljagić, Una Krajnović, Zikreta Tubić, Nada Lačević, Ismeta Ramić. Komisija za boračka pitanja: Dževad Topić, predsjednik, Dževad Jusić, zamjenik predsjednika, Sevdalija Hasanović, Zvonko Ivišić, Šerif Rudalija. Drugostepeni organ za žalbe: Ljuljana Vranac, predsjednica, Almasa Zubović, zamjenica predsjednice, Amer Ahmić, Ranka Radović, Vlatka Šimić, Lejla Balić, Nasiha Mujičić. Komisija za kulturu: Feđa Isović, predsjednik, Emir Muminović, zamjenik predsjednika, Vildana Bašić, Vera Brigić, Edina Spahić, Emina Hajvazović, Aida Murtić. Komisija za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu: Nedžad Ajnadžić, predsjednik, Eso Tucaković, zamjenik predsjednika, Amela Kuskunović, Jasmin Gazija, Edina Latif, dok su zamjenici članova: Edin Šikalo, Suvad Kerla, Varja Nikolić, Slaven Kovačević, Haris Fazlagić. Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti: Mirsad Begić, predsjednik, Muris Mašić, zamjenik predsjednika, Novka Agić, Mehmed Muharemović, Ismir Jusko, Mesud Peljto, Suad Pita. Komisija za poslove iz stambene oblasti: Suvad Kerla, predsjednik, Velija Katica, zamjenik predsjednika, Slaven Kovačević, Dževad Vrabac, Haris Fazlagić, Zora Ostojić, Amra Zulfikarpašić, Miro Lazović, Inda Handžić. Komisija za sport: Amra Zulfikarpašić, predsjednica, Mustafa Mulić, zamjenik predsjednice, Senad Alić, Dževad Topić, Ismir Jusko, Amel Mekić, Arijana Jaha. Komisija za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa: Nedim Lukač, predsjednik, Safija Porobić, zamjenica predsjednika, Zlatan Saler, Nedžad Žunić, Mirsad Šebo, Sulejman Halilbegović Sandi, Mujo Slato, Anton Rajić, Hamdija Hasanović. Komisija za vjerske zajednice: Meho Šljivo, predsjednik, Dževad Avdić, zamjenik predsjednika, Besim Sivro, Jasna Šimpraga, Asim Karović. Komisija za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova: Fadila Bošnjak, predsjednica, Muhamed Hasanović, zamjenik predsjednice, Nina Marković, Saliha Beha, Izudin Karić, Maida Sladić, Zerina Ćato.

 

Suanita Melunović v.d. pravobranioca Općine Centar

Pošto Suaniti Melunović ističe mandat pravobranioca Općine Centar, Općinsko vijeće je donijelo odluku da se ona imenuje za vršioca te dužnosti do imenovanja pravobranioca Općine Centar po propisanoj proceduri, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Nacrt odluke o izvršavanju budžeta za 2013. upućen u javnu raspravu

Na ovoj sjednici Vijeće je utvrdilo Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Centar za 2013. godinu i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 14 dana. Ovom odlukom, koja se po zakonu donosi uz budžet za svaku fiskalnu godinu, propisuju se pravila i način izvršavanja budžeta, upravljanje prihodima i izdacima, kao i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava. Inače, Općinsko vijeće je na sjednici 10. januara 2013. godine utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2013. u ukupnom iznosu 24.273.800 KM i uputilo ga u jednomjesečnu javnu raspravu.

 

Dževad Bećirević imenovan za investicionog menadžera Općine

Općinsko vijeće je utvrdilo Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za 2013. godinu te donijelo Odluku o imenovanju načelnika Dževada Bećirevića za investicionog menadžera Općine Centar za 2013. godinu. Naime, prema odredbama federalnog Zakona o investiranju javnih sredstava, Općina je obavezna angažovati neutrošena budžetska sredstva koja ima na svom računu ukoliko ona nisu potrebna za planirane namjene. Tako je Politikom investiranja određeno da se neutrošena sredstva Općine Centar u 2013. godini mogu investirati isključivo u oročene depozite kod banaka, što će znatno uvećavati općinski budžet a time i zadovoljavati veći broj potreba građana. Prihod po osnovu kamata na oročena sredstva Općine u drugom polugodištu prošle godine iznosio je 108.000 KM.

 

Nova Odluka o visini komunalnih taksi

Na 3. redovnoj sjednici Općinsko vijeće je donijelo Odluku o visini komunalnih taksi na području općine Centar. Novom odlukom izvršeno je usaglašavanje pojedinih odredbi prethodne općinske Odluke sa kantonalnim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama iz 2012. godine. Odlukom su propisani iznosi taksi koje plaćaju fizička i pravna lica za: svaku istaknutu firmu; iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani BiH; držanje aparata za igre (automati, fliperi, video igre, pikado, bilijar...); muziku uživo u ugostiteljskim objektima; isticanje plakata i panoa na javnim mjestima; korištenje prostora za kampove (šatore, prikolice, automobile). Novina je da su iznosi komunalnih taksi za isticanje firme utvrđeni po zonama koje su također propisane ovom odlukom. Osim toga, prihodi ostvareni plaćanjem komunalnih taksi se raspoređuju tako da Općini Centar pripada 85% a Gradu Sarajevo 15%, dok je ranije Općini pripadalo 70% a Gradu 30%. Novom odlukom je propisano da se komunalne takse uplaćuju na račun Općine. Inače, u prošloj godini Općina Centar je ostvarila prihod od naplaćenih komunalnih taksi u iznosu 1.450.000 KM.

Vijeće je donijelo zaključak da općinska Služba za privredu i finansije prati i analizira provođenje odluke te da Općinskom vijeću do juna ove godine dostavi analizu sa prijedlozima za izmjene Odluke o visini komunalnih taksi.

 

UP ''Jezerine-Poljine'' dopuniti podacima

Na dnevnom redu je bio i Prijedlog urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' sa pripadajućom odlukom o njegovom provođenju. Ovim planskim dokumentom obuhvaćen je lokalitet površine 1,7 hektara zemljišta u privatnom vlasništvu gdje se planira izgradnja stambenog komplesa od sedam slobodnostojećih individualnih objekata sa garažama te saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Općinsko vijeće je zaključilo da predloženi planski dokument vrati predlagaču kako bi ga dopunio traženim podacima, a naročito o vrijednosti planirane investicije i ko su ulagači, kako bi vijećnici mogli valjano odlučivati.

Inače, Općinsko vijeće u prethodnom sazivu je donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' i usvojilo Projektni program kojim su date smjernice za izradu pomenutog urbanističkog projekta, nakon čega je 28. juna 2012. godine utvrdilo Nacrt urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' sa nacrtom odluke o njegovom provođenju. O tim planskim dokumentima je obavljena i javna rasprava.

 

Općinsko vijeće je na 3. redovnoj sjednici usvojilo Odluku odopuni Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Centar za period januar-mart 2013. godine, prema kojoj se povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice 105. motorizovane brigade povećava budžetski grant pojedincima sa 2.000 KM na 7.000 KM namijenjen boračkim porodicama pripadnika 105. brigade. Osim toga, za planirane manifestacije obilježavanja ovog jubileja planiran je grant za JOB ''Unija veterana'' u iznosu od 15.000 KM.

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta u Ulici Slatina b.b. i na taj način izašlo u susret zahtjevu Udruženja ''Srce za djecu koja boluju od raka'' da kupi to zemljište od ''Bosna farm'' d.o.o. Tuzla, kako bi na njemu izgradili Roditeljsku kuću – objekt za smještaj djece oboljele od raka i njihovih roditelja. U nastavku sjednice općinski vijećnici su uputili više pitanja i inicijativa.

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti