Općinama prenijeti nadležnosti utvrđene federalnim propisima

U skladu sa jednim od zaključaka sa sastanka načelnika četiri gradske općine (Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad), održanog 4. februara 2013. godine, u prostorijama Općine Centar Sarajevo 7. februara održan je radni sastanak kompetentnih službenika općina na kojem su, između ostalog, formulisana zajednička mišljenja, primjedbe i sugestije vezano za Prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo.
Općinama prenijeti nadležnosti utvrđene federalnim propisima

Domaćin sastanka je bio Željko Varunek, sekretar općinskog organa uprave Općine Centar sa saradnicima, a učestvovali su i Mersa Kustura iz Općine Novi Grad, Aida Bajramović, šefica Kabineta načelnika Općine Stari Grad i Nermina Krupalija iz Općine Novo Sarajevo.

Nakon konstruktivne i efektivne rasprave, a s ciljem da općinama u konačnici pripadnu nadležnosti utvrđene prije svega federalnim propisima, urađen je prijedlog stavova vezano za donošenje budućeg Zakona. To su:

1.   konstatuje se da je, nažalost, izgubljeno isuviše mnogo vremena zbog činjenice da Kanton Sarajevo nije ispoštovao obavezu utvrđenu u članu 58. Zakona o principima lokalne samouprave. Naime, još koncem 2007. godine Kanton je morao, a nije, uskladiti svoj zakon sa federalnim Zakonom te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama lokalne samouprave;

2.   bez ikakvih uvjetovanja i ograničenja u Prijedlog zakona treba ugraditi sve što je do sada naloženo presudama najviših pravosudnih institucija Federacije;

3.   u Prijedlog teksta obavezno ugraditi sve ono što je u svim dosadašnjim raspravama iz općina, Saveza općina i gradova, međunarodnih institucija, nevladinih organizacija i drugog upućeno kao prijedlozi, sugestije i mišljenja, a što je u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave F BiH;

4.    kod cjelokupnog posla u pripremi Prijedloga zakona neophodno je imati u vidu neke od temeljnih pretpostavki Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, kao:

  1.  pretpostavka za postojanje lokalne samouprave jeste njena finansijska autonomija, odnosno da svi lokalni mehanizmi imaju odgovarajuću i sigurnu finansijsku podlogu, te
  2. prava i dužnosti, odnosno nadležnosti lokalne samouprave.

 

Svakako da se podrazumijeva kako će se kod ovog posla uzeti u obzir sve dosadašnje brojne preporuke Vijeća Evrope, a koje se odnose na lokalnu samoupravu;

 

5.   član 2., član 7., član 11., a posebno član 8. Zakona o principima lokalne samouprave F BiH su odredbe koje treba da apsolutno i bez uvjeta i ograničenja budu implementirane u budućem Zakonu Kantona. Samo tako će se, na primjer, spriječiti nastojanja nekih struktura da općinama onemoguće osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja, ili da se preneseni poslovi kantonalne uprave finansiraju iz budžeta općina, što je u suprotnosti sa članom 11. važećeg federalnog Zakona;

6.    bilo bi svrsishodno da se u novom Zakonu detaljnije uredi oblast mjesne samouprave, zatim eventualno odnos općinskih načelnika i državnih službenika, te pokušaju uspostaviti instrumenti koji bi preduprijedili moguće nezakonite ili štetne odluke predstavničkih organa. Također, u nadležnosti općina treba da bude i donošenje regulacionih planova, zatim neophodno je precizno razgraničiti odnos tj. nadležnosti Grada i općina;

7.    donošenje ovog Zakona trebalo bi da prati i donošenje niza drugih propisa (o pripadnosti javnih prihoda, o koncesijama itd.), te

8.    ukoliko to do danas nije urađeno, bilo bi korisno da općinska vijeća održe tematske, ili da u sklopu redovnih sjednica posebnu tačku dnevnog reda posvete ovom pitanju, a najkasnije do okončanja javne rasprave koja je u toku.

Dogovoreno je da naredni sastanak bude održan krajem februara u Općini Stari Grad.

 

 

19.04.2024.
OPĆINA CENTAR I KANTON SARAJEVO OBEZBIJEDILI MILION KM
Izmještanje dijela kanalizacione mreže na Šipu za Prvu transverzalu
19.04.2024.
URBACT PROJEKAT „C4TALENT“
Održan sastanak u cilju kreiranja lokalnog akcionog plana
19.04.2024.
POKRENUTA NOVA PROCEDURA JAVNE NABAVKE
Proširenje sistema video nadzora na području MZ „Crni vrh-Gorica“
Više vijesti