Završena interna provjera sistema kvaliteta u općinskim službama

Tokom 20. i 21. marta 2013. godine u 12 službi Općine Centar izvršena je redovna godišnja interna provjera funkcionisanja i unapređivanja sistema kvaliteta po međunarodnim ISO standardima, s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga građanima.
Završena interna provjera sistema kvaliteta u općinskim službama

Riječ je o 16. po redu internoj provjeri funkcionisanja i unapređivanja standarda ISO 9001:2008 (QMS-Quality management system), odnosno sedmoj po redu provjeri standarda upravljanja okolišem ISO 14001:2004 (sistem okolinskog upravljanja EMS – Environmental Management System). Prema planu i programu internog audita, kojeg je odobrio načelnik Dževad Bećirević kao Q menadžer kvaliteta, izvršena je interna provjera u službama za: zajedničke poslove; privredu i finansije; prostorno uređenje i komunalne poslove; boračko-invalidsku zaštitu; lokalnu samoupravu; informatiku i informisanje; civilnu zaštitu; obrazovanje, kulturu i sport; stambene poslove; imovinsko-pravne poslove; rad, socijalna pitanja i zdravstvo; opću upravu.

Tim povodom održan je 21. marta završni sastanak članova Tima za poboljšanje kvaliteta, internih auditora i rukovodilaca općinskih službi. Sastanak je vodila Jasna Beba, rukovodilac Tima, koja je kazala da je interna provjera obavljena u okviru priprema za redovni eksterni audit koji je planiran za 25. i 26. april 2013. godine.

Na završnom sastanku je Amir Mujan, vođa audit tima, prezentirao rezultate iz preliminarnog izvještaja provedenog audita, za koji je rekao da je proveden uspješno, uz partnerski odnos i u kolegijalnoj atmosferi. Pri tome je naveo da tokom provjere u općinskim službama, koju su vršili timovi auditora, nisu uočene neusklađenosti sa normama ISO standarda. Auditori su dali 27 preporuka za poboljšanja.

Tim za poboljšanje kvaliteta će izvršiti analizu izvještaja a preporuke će biti proslijeđene rukovodiocima općinskih službi, koji imaju obavezu da u narednom periodu usvoje konkretna poboljšanja pojedinih procesa u uspostav­ljenom sistemu upravljanja kvalitetom po normama ISO 9001 i 14001.