Održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 5. sjednica Općinskog vijeća Centar održana je za 28. marta 2013. godine. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Varja Nikolić.
Održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Ovogodišnji budžet Općine 41.372.248 KM

Općinsko vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Centar za 2012. godinu. Općina je u prošloj godini raspolagala sa 39.391.940 KM, od čega je utrošeno 24.815.662 KM. Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda u iznosu od 14.576.278 KM prenosi se u ovogodišnji budžet Općine Centar. Skoro polovina neutrošenih sredstava (46,51%) čine sredstva civilne zaštite kao zakonska rezerva za posebne namjene zaštite od prirodnih i drugih nepogoda i sredstva za skloništa.

Nakon prihvatanja Izvještaja o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Budžet Općine Centar za 2013. godinu sa pripadajućom odlukom o njegovom izvršavanju. Općinski budžet za ovu godinu planiran je u ukupnom iznosu 41.372.248 KM i raspoređuju se na tri budžetska korisnika – posebne organizacione jedinice: 39.188.833 KM za općinske službe, 1.669.545 KM za Općinsko vijeće i njegovu stručnu službu, a 513.870 KM za Pravobranilaštvo. I ovaj put su građani općine Centar učestvovali u kreiranju općinskog budžeta dajući tokom javne rasprave na zborovima u svih 15 mjesnih zajednica prijedloge prioritetnih infrastrukturnih i drugih projekata, od kojih je znatan broj usvojen. Budžetska sredstva su raspoređena za već započete ali i nove projekte komunalne infrastrukture (izgradnju, rekonstrukciju i održavanje ulica, stepeništa, staza i rukohvata; sanaciju klizišta; rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u Centru i za vodosnabdijevanje naselja Nahorevo itd.). Osim toga, Općina će u 2013. godini izdvojiti 800.000 KM za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva; skoro 300.000 KM za socijalne i zdravstvene ustanove; 589.000 KM za pomoć boračkoj populaciji; 661.320 KM za podršku obrazovnom procesu i skoro 300.000 KM za projekt izgradnje škole na Šipu; 756.320 KM za ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta; 241.850 KM za razvoj kulture i 154.159 KM kao podrška projektima za mlade; 534.937 KM za potporu nevladinom sektoru... U raspravi je ocijenjeno da je planirani budžet dobra osnova da Općina Centar uspješno ide napred.

Usvojen Program rada Vijeća u 2013.

Na ovoj sjednici usvojen je predloženi Program rada Općinskog vijeća u 2013. godini, koji je također bio na javnoj raspravi. Prihvaćen je i prijedlog da Vijeće posveti posebnu tematsku sjednicu stanju privrede na području općine Centar. Program sadrži normativno-programske i tematsko-izvještajne aktivnosti Vijeća po kvartalima i obuhvata teme iz domena lokalne samouprave i samoupravnog djelokruga Općine koje će biti razmatrane na redovnim i vanrednim sjednicama. Program će, po potrebi, biti dopunjavan i drugim temama koje svojim značajem i urgentnošću zahtijevaju odgovarajuće angažovanje Vijeća.

Odluka o određivanju matičnog područja Općine Centar

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o određivanju matičnog područja i središta matičnog područja Općine Centar, u skladu sa federalnim Zakonom o matičnim knjigama. Odlukom je propisano da je središte matičnog područja Općine Centar smješteno u zgradi Općine (Mis Irbina 1), a da se kao relevantan popis svih naseljenih mjesta na području Općine koja čine matično područje, koristi Odluka o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Centar, s tim da se svaka sljedeća promjena Odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica automatski smatra i promjenom tog dijela matičnog područja.

Gradsko građevinsko zemljište

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. U raspravi o ovoj temi učestvovao je i kantonalni ministar saobraćaja Jusuf Bubica. Vijeće je donijelo i rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata.

Smještaj ''ruševinaca''

Na prijedlog Komisije za poslove iz stambene oblasti, Općinsko vijeće je donijelo odluke o  dodjeli općinskih stanova na privremeno korištenje nosiocima stanarskog prava koji su stanovali u zgradama koje je Općina srušila jer su zbog dotrajalosti i oštećenja predstavljale opasnost po život i zdravlje ljudi, okolne građevine i saobraćaj. Na privremeno korištenje dodijeljen je Ramizu Pašiću 2,5-soban stan u Ulici Hamdije Kreševljakovića 20, a Jovanki Smajević 1,5-soban stan u Pruščakovoj 4.

Usvojen izvještaj načelnika za 2012.

Na ovoj sjednici usvojeni su izvještaji za 2012. godinu o: ostvarivanju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika; rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku; investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar. Vijećnici su uputili pohvale na rad općinske administracije na čelu sa načelnikom Dževadom Bećirevićem, uz ocjenu da je u prošloj godini urađeno mnogo na dobrobit građana.

Projekti vodosnabdijavanja Nahoreva, Betanije, Šipa i Poljina

Po ranije usvojenoj inicijativi, Općinsko vijeće je informisano o toku realizacije projekata vodosnabdijevanja područja Nahorevo, Betanija, Šip i Poljine. Kad je riječ o vodosnabdijevanju lokaliteta Nahoreva (naselja Nahorevskih brda, Selja, Muharemovići i Nahorevo) odlučeno je da se uradi povećanje kapaciteta mreže postojećeg sistema vodosnabdijevanja (polaganje novih cijevi i izgradnja novih rezervoara) u skladu sa mogućnostima izvorišta Bijele stijene u mjestu Gradac. Urađen je elaborat istražnih radova za to izvorište i idejni projekt vodosnabdijevanja sa trasom planiranog cjevovoda i parcela za rezervoare. Izdata je urbanistička saglasnost za izgradnju i izvršena parcelacija, a u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Planirano je da projekt bude okončan u ovoj godini.

Projekt vodosnabdijevanja lokaliteta Betanija, Kromolj i Poljine sačinili su stručnjaci KJKP ''Vodovod i kanalizacija''. Prvu fazu izgradnje finansirala je Općina 2004. i 2005. godine. Imajući u vidu da je riječ o projektu čija se vrijednost procjenjuje na 6-7 miliona KM, planirano je da se realizira zajedno sa Kantonom Sarajevo.

Imenovan općinski pravobranilac i njegov zamjenik

Općinsko vijeće je donijelo odluku o imenovanju Suanite Melunović za pravobranioca Općine Centar, koja je i u prethodnom mandatu obavljala tu dužnost. Za zamjenika pravobranioca Općine Centar imenovan je Ajdin Neradin.

 

Vijeće je usvojilo Odluku o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Općinske izborne komisije i Odluku o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Centar, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH.

Na ovoj sjednici vijećnici su uputili nekoliko inicijativa, među kojima je inicijativa za izmjene Odluke o građevinskom zemljištu kako bi se eventualno omogućilo plaćanje u ratama troškova rente prilikom legalizacije izgrađenih stambenih objekata, kao i inicijativa za otvaranje poštanskog ureda na području MZ ''Betanija-Šip''.

Sjednici su prisustvovali vijećnici: Varja Nikolić, Nedžad Ajnadžić, Igor Kamočaji, Amel Mekić, Slaven Kovačević, Jasmin Gazija, Arijana Jaha, Dževad Vrabac, Feđa Isović, Zvonko Ivišić, Mustafa Mulić, Velija Katica, Hamdija Hasanović, Edin Šikalo, Senad Alić, Inda Handžić, Amer Herenda, Ismir Jusko, Haris Fazlagić, Edina Latif, Dževad Topić, Amela Kuskunović, Amer Kapo, Miro Lazović, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Zora Ostojić i Ahmed Gerin. Odsutni vijećnici: Novka Agić, Amra Zulfikarpašić i Stjepan Kljuić.