Nastavak 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar Sarajevo

Nastavak 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar će biti održan u utorak, 14. maja 2013. godine u 12 sati, u velikoj sali Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.
Nastavak 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar Sarajevo

D N E V N I   R E D:

  •  Prijedlog urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' sa prijedlogom odluke o njegovom provođenju,
  • Elaborat o uvođenju Informacionog sistema ''e-vijeće'',
  • Pravilnik o načinu korištenja IS ''e-vijeće'' u Općinskom vijeću Centar,  radnim tijelima Općinskog vijeća i organu uprave Općine Centar,
  • Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Centar u 2012. godini,
  • Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica Općine Centar u 2012. godini,
  • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ''Centar za kulturu'' Sarajevo u 2012. godini,
  • Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ''Centar za sport i rekreaciju'' Sarajevo u 2012. godini,
  • Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Centar i aktivnosti policijskih službenika u 2012. godini.