Održan nastavak 6. sjednice Općinskog vijeća Centar

Općinsko vijeće Centar održalo je 14. maja 2013. godine drugi dio 6. redovne sjednice, čiji je prvi dio održan 26. aprila 2013. godine. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Varja Nikolić.
Održan nastavak 6. sjednice Općinskog vijeća Centar

Usvojen Urbanistički projekt ''Jezerine-Poljine''

Vijeće je usvojilo Urbanistički projekt ''Jezerine-Poljine'' sa pripadajućom odlukom o njegovom provođenju. Ovim planskim dokumentom obuhvaćen je lokalitet na Poljinama površine 1,7 hektara zemljišta u privatnom vlasništvu gdje se planira izgradnja stambenog kompleksa od sedam individualnih objekata sa garažama te saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' donesena je 25. januara 2011. godine, potom je 30. juna 2011. usvojen Projektni program kojim su date smjernice za izradu pomenutog urbanističkog projekta, nakon čega je 28. juna 2012. godine utvrđen Nacrt urbanističkog projekta ''Jezerine-Poljine'' sa nacrtom odluke o njegovom provođenju. O tim planskim dokumentima je obavljena i javna rasprava u MZ ''Betanija-Šip''.

Uvođenje novog informacionog sistema ''e-vijeće''

Općinsko vijeće je prihvatilo Elaborat o uvođenju informacionog sistema ''e-vijeće'' i usvojilo Pravilnik o načinu korištenja tog sistema u Općinskom vijeću Centar i njegovim radnim tijelima kao i u organu uprave Općine Centar. Informacioni sistem ''e-vijeće'' je kompleksan informatičko-organizacioni sistem koji predstavlja novi pristup radu Općinskog vijeća s ciljem povećanja njegove efikasnosti, transparentnosti, primjene modernih komunikacija i tehnologija te smanjenja troškova štampanja i distribucije materijala za sjednicu. Provedbom novog sistema vijećnici bi imali kompletan materijal i potrebne zakonske procedure na jednom mjestu, poboljšanu komunikaciju kako između vijećnika tako i sa službama Općine i građanima. Projekt će, s obzirom na njegovu kompleksnost, biti realiziran u nekoliko faza.

U mjesnim zajednicama potrebni su edukativni, kulturni i sportski sadržaji

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo Izvještaj o radu savjeta 15 mjesnih zajednica u Općini Centar u 2012. godini. U raspravi koja je tim povodom vođena vijećnici su istakli neophodnost jačanja uloge i funkcionisanja mjesnih zajednica kao osnovnih jedinica lokalne samouprave u službi građana. S tim u vezi konstatovano je da su prostorije mjesnih zajednica u Centru nedovoljno iskorištene za aktivnosti koji će privući građane, pa je predloženo da se u saradnji sa pojedinim komisijama Općinskog vijeća i Centrom za kulturu osmisle edukativni, kulturni, sportski, rekreativni i zabavni sadržaji za naše sugrađane a posebno za djecu i omladinu. Pri tome je potrebno poticati aktivizam i volontersko angažovanje te educirati članove savjeta i druge građane o mjestu i ulozi mjesnih zajednica. Usvojen je zaključak da komisija u čijem sastavu će biti predstavnici stranaka koje participiraju u radu Vijeća pripremi prijedloge za tematsku sjednicu Općinskog vijeća o mjesnim zajednicama.

Sadržajan rad Centra za kulturu

Vijeće je usvojilo Izvještaj o prošlogodišnjem radu i finansijskom poslovanju ''Centra za kulturu'' Sarajevo – javne ustanove čiji je osnivač Općina Centar. U raspravi je konstatovano da je, uz značajnu finansijsku podršku Općine, u prošloj godini u dva objekta (Centru za kulturu u Jelićevoj i Centru za mlade na Gorici) realizirano 17 edukativnih i kulturno-umjetničkih projekata, namijenjenih pretežno mladoj generaciji, kojima je bilo obuhvaćeno više od 15.000 građana općine Centar. Većina projekata je za građane bila besplatna, a ostvaren je pozitivan bilans finansijskog poslovanja u prošloj godini. Naglašeno je da treba intenzivno raditi na adekvatnom rješavanju statusa Centra za kulturu i vraćanju objekata koji su bili u sastavu te javne ustanove.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU ''Centar za sport i rekreaciju'' u 2012. godini nije dobio potrebnu većinu glasova općinskih vijećnika. Usvojen je zaključak da se do 1. augusta ove godine pripreme prijedlozi izmjena i dopuna osnivačkih akata javnih ustanova čiji je osnivač Općina Centar – Centra za kulturu i Centra za sport i rekreaciju, o čemu bi se vodila rasprava na sjednici Općinskog vijeća.

Vijeće je na ovoj sjednici usvojilo Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Centar u 2012. godini.

Trend poboljšanja stanja sigurnosti u Centru

Općinsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Centar i aktivnostima policijskih službenika u 2012. godini. Uvodno izlaganje je podnio načelnik Policijske uprave Fahrudin Halač, koji je naglasio da je stanje sigurnosti na području općine Centar stabilno i sa trendom poboljšanja. U prošloj godini prijavljeno je 1.247 krivičnih djela od kojih je 726 ili 58,21% rasvijetljeno, a slični su podaci i za 2011. godinu. Najveći broj izvršenih krivičnih djela bio je usmjeren protiv imovine građana, pri čemu je zabilježen porast broja razbojništava i teških krađa. Zahvaljujući aktivnostima policije, u prošloj godini je razotkrivena organizirana kriminalna grupa, a postignuti su i solidni rezultati u cilju sprečavanja krađa motornih vozila i iznude novca za njihov povrat.

I dalje je veoma prisutan problem maloljetničke delikvencije, posebno uličnog kriminala - otimanja novca, mobitela i nakita od naših sugrađana koji se zbog toga ne osjećaju sigurnim. U prošloj godini je 40 maloljetnih lica izvršilo 63 krivična djela, a evidentirano je i 60 krivičnih djela prometa i posjedovanja opojnih droga. Stoga je prevencija i suzbijanje maloljetničke delikvencije i problema narkomanije jedan od prioritetnih zadataka kako Policijske uprave Centar tako i svih drugih subjekata društva. U tom cilju će pripadnici policije i dalje surađivati sa predstavnicima Općine i resornim komisijama Općinskog vijeća.

Imajući u vidu da je kod izvršenja krivičnih djela još uvijek veliki broj ''povratnika'', Općinsko vijeće je zaključilo da se za narednu sjednicu pripremi inicijativa koja će biti upućena Skupštini Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu za izmjene odredbi Krivičnog zakona Federacije BiH kojima bi se omogućilo zadržavanje u pritvoru povratnika u izvršavanju kriminalnih radnji.

Uz sve pohvale koje su vijećnici uputili na rad Policijske uprave Centar, predloženo je da se u rebalansu ovogodišnjeg općinskog budžeta planiraju sredstva za opremanje pripadnika PU Centar. Načelnik Policijske uprave Fahrudin Halač je zahvalio na konstantnoj podršci Općine Centar i istakao da ona prednjači u donacijama policiji.