Rekonstrukcija trotoara u Jukićevoj ulici

Radovi na rekonstrukciji trotoara u Jukićevoj ulici (Mjesna zajednica ''Koševsko brdo'') trebalo bi da budu okončani do 8. juna 2013. godine, do kada je na snazi odluka o izmjeni režima saobraćaja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.
Rekonstrukcija trotoara u Jukićevoj ulici

U taj projekt, čija realizacija traje od 8. aprila ove godine, Općina Centar je uložila 313.000 KM.

Do sada je završena rekonstrukcija 1.050 metara trotoara na dijelu Jukićeve između Ulice braće Begić i gradskog groblja ''Bare''.  Na toj dionici je uklonjen stari asfalt i tamponska podloga kao i oštećeni ivičnjaci. Na uskim dijelovima trotoara, zbog nemogućnosti postavljanja novog asfalta, urađeno je betoniranje. Nakon postavljanja novih betonskih ivičnjaka, postavljena je nova tamponska podloga i sloj asfalta. Za nesmetan pristup stanarima do njihovih stambenih objekata kao i zbog invalidnih lica ugrađeni su položeni ivičnjaci. Sa lijeve strane saobraćajnice ugrađeni su izdignuti ivičnjaci radi sprečavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila.

U toku je rekonstrukcija trotoara u Jukićevoj na dijelu između ulica Alipašina i Braće Begić. Projektom je planirano da se po završetku rekonstrukcije trotoara izvrši sanacija dijelova oštećenog asfalta na kolovozu, a tom prilikom će biti urađena nivelacija četiri postojeća šahta, šest šibera vodovodne mreže te dvije slivničke rešetke za odvod površinskih voda.

Za poslove rekonstrukcije trotoara Jukićeve ulice, koja se radi prema elaboratu Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, angažovana je građevinska firma ''Grakop'' iz Kiseljaka, dok je za nadzor zadužena firma ''Energoinvest'' d.d. Sarajevo. Ovaj projekt je obuhvaćen ugovorom o izvođenju radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području centralne sarajevske općine, kojeg su krajem prošle godine potpisali načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktor građevinske firme ''Grakop'' Šukrija Melezović.