Održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 7. sjednica Općinskog vijeća Centar održana je 30. maja 2013. godine. Sjednicu je vodila Varja Nikolić, predsjedavajuća Vijeća.
Održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

 

Vodosnabdijevanje Nahoreva

Po ranije usvojenoj inicijativi, Općinsko vijeće je i na ovoj sjednici informisano o toku realizacije projekta vodosnabdijevanja područja Nahorevo (naselja Nahorevska brda, Selja, Muharemovići i Nahorevo). Načelnik Dževad Bećirević je naglasio da Općina Centar ima dva pripremljena projekta - prvim je predviđena izgradnja vodovoda sa izvorišta Klanice na području općine Stari Grad, dok se drugi odnosi na izvorište Bijele stijene u mjestu Gradac gdje se planira povećanje kapaciteta mreže postojećeg vodovodnog sistema sa polaganjem novih cijevi i izgradnjom novih rezervoara. Općinsko vijeće je informirano da lokalni stanovnici nisu postigli saglasnost oko izbora projekta. Vijećnici su iskazali jedinstven stav da je neophodno taj problem što prije riješiti i krenuti sa realizacijom projekta vodosnabdijevanja tog područja. Stoga je usvojen zaključak da se za narednu sjednicu pripremi izvještaj sa terena i spisak domaćinstava koja bi se priključila na vodovod, za što je zadužena Služba za lokalnu samoupravu zajedno sa po jednim predstavnikom iz sva četiri pomenuta sela, uz aktivno učešće načelnika, predsjedavajuće Vijeća i njenog zamjenika te predsjednika klubova vijećnika koji participiraju u radu Općinskog vijeća Centar.

Dodjela poslovnih prostora u zakup

Vijeće je donijelo odluke o dodjeli u petogodišnji zakup poslovnih prostorija Općine Centar neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, u ulicama: Alipašina 1, Đoke Mazalića 1, Hamdije Kreševljakovića 42, Kemal-begova 17, Maršala Tita 1, Radićeva 9, Skenderija 26 i Sutjeska 22.

Sa dnevnog reda je povučen Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prestanku važenja Odluke o dodjeli na korištenje bez naknade poslovnih prostorija Općine Centar u Ulici Maršala Tita 21. Zaključeno je da se za narednu sjednicu pribavi mišljenje Pravobranilaštva Općine Centar o toj odluci i uporedni pregled dosadašnjih odluka Općinskog vijeća o davanju poslovnih prostorija bez naknade.

Utvrđena građevinska cijena kvadrata stambene površine za obračun rente

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Centar u 2012. godini, u iznosu od1.204,70 KM, a koja služi kao osnovica za izračunavanje visine naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – rente za tekuću 2013. godinu.

Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište u 2013. godini povučen je sa ove sjednice. Općinsko vijeće je zaključilo da se za narednu sjednicu predložena odluka doradi u skladu sa prijedlozima i sugestijama koje su u raspravi uputili vijećnici, posebno kada su u pitanju rasponi cijena zemljišta po pojedinim zonama.

Općinsko vijeće je donijelo rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata. Doneseno je i rješenje o izuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u korist Općine Centar, a uz naknadu prethodnom vlasniku, radi izgradnje pristupne saobraćajnice do objekata u Ulici Hasana Bibera u Donjim Velešićima.

Usvojen Nacrt urbanističkog projekta ''Centrotrans-Alhos''

Vijeće je na ovoj sjednici usvojilo Nacrt urbanističkog projekta ''Centrotrans-Alhos'' – I faza sa Nacrtom odluke o njegovom provođenju. Zaključeno je da se nacrti ovih planskih dokumenata upute na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Izradi tog urbanističkog projekta pristupilo se u svrhu planskog lociranja izgradnje savremenog poslovnog kompleksa "Avaz Twist & Queen Tower" na lokaciji bivšeg kompleksa ''Alhos''. Uz toranj "Avaz Twist Tower", koji je izgrađen na osnovu odobrenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, planirana je izgradnja još jednog objekta od 32 sprata – što je obuhvaćeno Nacrtom urbanističkog projekta u kojem će također biti sadržani i idejni projekti infrastrukture i saobraćaja čime bi se objekti povezali na komunalnu infrastrukturu zona u kontaktu. Pripremu i izradu Urbanističkog projekta finansira ''Avaz – roto press'' d.o.o. sa iznosom 33.500 KM.

Pomoć za sanaciju oštećenih plastenika

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za sanaciju oštećenja plastenika koja su nastala uslijed prirodne nesreće – velikih snježnih padavina u periodu od 4. do 23. februara 2012. godine. Prihvaćen je spisak 34 dobitnika te vrste pomoći (u ukupnom iznosu od 84.000 KM), kojeg je predložila stručna komisija nakon obilaska domaćinstava koja su se u roku prijavila na javni poziv. Općinsko vijeće je usvojilo zaključak da se, u cilju pravičnije raspodjele sredstava, u okviru raspoložive sume novčana pomoć dodijeli za maksimalno 120 kvadratnih metara plastenika po jednom domaćinstvu te da se preostala sredstva dodijele ''Domu za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba'' u Nahorevu i ''Psihijatrijskoj bolnici Jagomir'' za plastenike koji u krugu tih ustanova služe pacijentima i štićenicima za radnu terapiju.

Odlukom je propisano da se sa svim korisnicima ove vrste pomoći zaključi ugovor, a kontrolu namjenskog utroška vršit će stručna komisija koja je radila na procjeni šteta.

 

Izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o izboru članova Komisije za organizovanje i provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Općine Centar odgođeno je za narednu sjednicu.