BIZ i socijalna zaštita

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Nadležnosti službe su da

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana i to: boračko invalidske zastite, zaštite civilnih, zaštite porodice sa djecom, zaštite raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica - povratnika u cilju stvaranja kvalitetnih uslova življenja i potpunog ostvarivanja prava i slobode građana te pomoći licima koja su u stanju socijalnepotrebe, brige o djeci;
 • učestvuje u izradi strategije razvoja i programiranja razvoja općine i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine;
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere iz oblasti za koje je osnovana;
 • vodi upravni postupak o sticanju i prestanku svih prava i statusa iz djelokruga za koje je osnovana; provodi postupak za oslobadanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost - rentu u postupku legalizacije i izgradnje novih objekata, dodjele jednokratne novcane pomoći
 • obavlja pripremne poslove vezano za izgradnju spomen obilježja;
 • obavlja pripremne radnje vezane za upućivanje na banjsko - klimatsko lijećenje;
 • priprema zahtjeve za transfer sredstava i realizaciju isplata novčanih primanja u oblasti dopunskih prava boraca BiH;
 • izdaje propisane legitimacije vojnim invalidima i korisnicima porodicne invalidnine;
 • učestvuje u izradi i provodenju programa poboljsanja, pribavljanju sredstava u oblasti energetske efikasnosti;
 • prati stanje i predlaže mjere za stvaranje boljih socijalno - materijalnih i zdravstvenih uslova za stanovnike na podrucju općine;
 • brine se o rješavanju problema u lokalnoj zajednici u skladu sa postavljenim ciljevima;
 • predlaže izmjene i dopune internih akata na osnovu kojih se vrsi dodjela novčanih sredstava;
 • sarađuje sa drugim nivoima vlasti po pitanjima iz djelokruga rada;
 • učestvuje u pripretni i formulisanju aplikacija za finansiranje sredstava fondova EU, te drugih međunarodnih izvora finansiranja;

Dokument
709 Obrazac [BIZ-18] Mjesečni novčani dodatak - porodična invalidnina (Federalni zakon)
709 Obrazac [BIZ-25] Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
709 Obrazac [BIZ-28] Dodatak za djecu za djecu RVI od 20 do 80 % vojnog invalidteta
709 Obrazac [BIZ-21] Priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog invalida
709 Obrazac [SOC-02] Jednokratna novčana pomoć za lica kojima je potrebno plaćanje troškova liječenja u zemlji ili inostranstvu
709 Obrazac [SOC-03] Priznavanje statusa CŽR i priznavanje prava na ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica/ ortopedski dodatak
709 Obrazac [SOC-05] Priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe
709 Obrazac [SOC-07] Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
709 Obrazac [SOC-09] Stalna novčana pomoć za hljeb i mlijeko za: A) penzionere u stanju socijalne potrebe; B) lica preko 65.godina starosti bez primanja
709 Obrazac [SOC-12] Prestanak prava na: A) dječiji doplatak; B) novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu; C) novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu; D) isplatu prava CŽR; E) status CŽR; F) status raseljene osobe; G) zdravstvenu z
709 Obrazac [SOC-13] Odjava raseljene osobe zbog promjene boravišta prognanika
709 Obrazac [SOC-14] Porodična invalidnina na CŽR
709 Obrazac [SOC-15] Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu
709 Obrazac [SOC-16] Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR
709 Obrazac [SOC-17] Ortopedski dodatak CŽR
709 Obrazac [SOC-18] Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR
709 Obrazac [SOC-19] Ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
709 Obrazac [SOC-20] Jednokratna novčana pomoć za kupovinu lijekova penzionerima sa područja općine
709 Obrazac [SOC-21] Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć putem finansiranja i sufinansiranja troškova
709 Obrazac [SOC-23] Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata lica i porodica u stanju socijalne potrebe
709 Obrazac [SOC-32] - Obrazac za pravdanje sredstava
709 Obrazac [SOC-26] Ostvarivanje prava na novčanu naknadu - pomoć nezaposlenim porodiljama (FBiH)
709 Obrazac [SOC-30] Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja
709 Obrazac [SOC-27] Ostvarivanje prava na dječji dodatak (FBiH)
709 Obrazac [SOC-31] Ostvarivanja prava na na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za nezaposlenu porodilju (KS)
709 Obrazac [SOC-28] Ostvarivanja prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja (KS)
709 Obrazac [SOC-29] Ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu (KS)
709 Obrazac [BIZ-05] Mjesečna novčana primanja
614 Vodič - Prava iz oblasti boračko invalidske i socijalne zaštite
709 Obrazac [SOC-25] @ Zahtjev za izdavanje uvjerenja
709 Obrazac [BIZ-29] Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju
709 Obrazac [BIZ-20] Finansiranje projekata sredstvima budžeta općine
709 Obrazac [PRI-10] Osnivanje ugostiteljske djelatnosti
709 Obrazac [SOC-01] Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebeObrazac
709 Obrazac [SOC-04] Zahtjev za ostvarivanje prava dodatka na djecu
709 Obrazac [SOC-06] A) Novčana naknada ženi-majci koja je u radnom odnosu, B) ženi majci koja nije u radnom odnosu, C) jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, D) dodatna ishrana za majke dojilje ili prehranu djeteta do šest mjeseci
709 Obrazac [SOC-08] Zdravstvena zaštita za: A) dijete korisnika dječijeg dodatka; B) civilne žrtve rata; C) raseljene osobe; D) osobe starije od 65 godina; E) osobe u stanju socijalne potrebe; F) djecu od rođenja do polaska u školu
709 Obrazac [SOC-10] Obnova ostvarenog prava na porodičnu invalidninu CŽR
709 Obrazac [SOC-11] Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
709 Obrazac [SOC-22] Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nerazvijenim općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka