Opća uprava

Služba za opću upravu
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana;

 •  učestvuje u izradi strategije razvoja i programiranja razvoja općine i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općne;

 • učestvuje u izradi budžeta kroz davanje prijedloga;

 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava;

 • inicira i učestvuje u izradi nacrta normativnih akata iz oblasti opće uprave;

 • vodi propisane evidencije o štambiljima i pečatima Općine Centar;

 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, posebno u upravnim postupcima po Zakonu o matičnim knjigama u predmetima naknadnih upisa činjenice rođenja, vjenčanja, smrti i clržavljanstva, te promjene, ispravke i dopune podataka u matičnim knjigama i konstatacije državljanstva BiH i Federacije BiH;

 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu;

 • obavlja čin sklapanja braka, te ostale poslove matičara u skladu sa Porodičnim zakonom u Federaciji BiH;

 • obavlja poslove iz oblasti građanskih stanja, direktnog upisa činjenica u matične knjige rođenih vjenčanih, umrlih i državljana BiH i Federacije BiH na šalterima matičnog ureda;

 • vrši izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga;

 • vrši ažuriranje činjenica i podataka u matičnim knjigama za potrebe centralnog matičnog registra građana;

 • vrši ovjere prepisa i legalizacije potpisa;

 • vrši poslove prijemne kancelarije, uključujući prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte;

 • kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu u okviru pisarnice i arhiva;

 • obavlja poslove informisanja građana putem info-pulta;

 • obavlja poslove registracije birača i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinska izborna komisija;

 • vrši druge poslove koji ne spadaju u nadležnost ostalih općinskih službi za upravu;

 • u svom poslu sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, JU ,,Historiski arhiv Grada Sarajevo", JU ,,Kantonalni centar za socijalni rad", te drugim ministarstvima, agencijama i institucijama sa kojima dijeli nadležnost;

 • organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema kvaliteta; učestvuje u pripremi i formulisanju aplikacija za finansiranje sredstava fondova EU, te drugih međunarodnih izvora finansiranja;

 • u postupku javne nabavke iz svoje nadležnosti priprema tehnički dio tenderske dokumentacije i dostavlja nadležnoj Službi; obavlja i druge poslove koje joj u zadatak stavi općinski načelnik.

Dokument
709 Obrazac [OPC-01] Izjava jednog lica
709 Obrazac [OPC-02] Izjava dva lica
709 Obrazac [OPC-09] Prijava (zahtjev) za ispravak-promjenu podataka u matičnoj knjizi
709 Obrazac [OPC-10] Prijava (zahtjev) za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih
709 Obrazac [OPC-18] Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u matičnu knjigu vjenčanih (DKP)
709 Obrazac [OPC-11] Prijava (zahtjev) za upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih
709 Obrazac [OPC-20] Zahtjev za upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih s konstatacijom državljanstva BIH i FBiH (DKP)
709 Obrazac [OPC-12] Prijava (zahtjev) za upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih
709 Obrazac [OPC-13] Prijava (zahtjev) za upis podataka u matičnu knjigu umrlih
709 Obrazac [OPC-19] Zahtjev za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih (DKP)
709 Obrazac [OPC-14] Priznanje očinstva
709 Obrazac [OPC-04] Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (MKR, MKV i MKU)
709 Obrazac [OPC-05] Izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga
709 Obrazac [OPC-17] @ - Uvjerenja iz službene evidencije
709 Obrazac [OPC-07] Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa u zgradi Općine
709 Obrazac [OPC-08] Ovjera potpisa i dokumenata van zgrade Općine
709 Obrazac [OPC-16] Uvjerenje o životu
709 Obrazac [OPC-06] Izvod iz biračkog spiska
709 Obrazac [OPC-03] Izjava - kućna lista
709 Obrazac [OPC-15] Punomoć
709 Obrazac [OPC-22] Zahtjev za sticanje državljanstva FBiH za djecu koja su rođena na teritoriji RS-a
709 Obrazac [OPC-21] Zahtjev za naknadni upis
609 Odluka o naknadama za obavljanje posebnih usluga u Službi za opću upravu Općine Centar
709 Uplatnica za vjenčanje
607 Zakon o upravnom postupku FBIH [48/99]
607 Zakon o administrativnim taksama KS []
608 Uredba o kancelarijskom poslovanju .
614 Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u FBIH
610 Pravilnik o korištenju informacionog sistema Otvorena linija